การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำมันที่ได้จากพืชเป็นน้ำมันช่วยแปรรูป สำหรับการผลิตยางธรรมชาติคอมพาวด์

Main Article Content

สุนิสา หัวนา
มัณฑนา สงไข

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้ศึกษาน้ำมันจากพืช 3 ชนิด คือ น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันมะพร้าว เพื่อใช้เป็นน้ำมันช่วยแปรรูปทดแทนน้ำมันอะโรมาติก โดยวิเคราะห์ค่าความหนืดและการผ่อนคลายความเค้นด้วยเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ ทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ์ด้วยเครื่อง Moving Die Rheometer (MDR) พบว่ายางคอมพาวด์ที่ใช้น้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลือง มีค่าความหนืดมูนนี่ ค่าแรงบิดต่ำสุด แรงบิดสูงสุด ผลต่างแรงบิด ระยะเวลาที่สามารถแปรรูปได้ ใกล้เคียงกับยางที่ใช้น้ำมันอะโรมาติก แต่จะมีดัชนีความเร็วในการวัลคาไนซ์ที่ต่ำกว่าเล็กน้อย ส่วนยางที่ใช้น้ำมันมะพร้าวมีค่าความหนืดสูงกว่ายางที่ใช้น้ำมันชนิดอื่น ๆ ซึ่งน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองจัดเป็นน้ำมันที่มีศักยภาพสูงสำหรับนำไปใช้เป็นน้ำมันช่วยแปรรูปทดแทนน้ำมันอะโรมาติก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

บุญธรรม นิธิอุทัย. 2539. กระบวนการแปรรูปยาง. ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี. 317 หน้า.
Brydson, J. A. 1988. Rubbery materials and their compounds. Essex, U.K.: Elsevier Science Publishers Ltd. 469 pp.
Coran, A. Y. 2014. Vulcanization. In The Science and Technology of Rubber, J. E. Mark, B. Erman, and C. M. Roland. eds.
pp. 383-416. 4th Ed. MA, USA: Elsevier Inc.
Gent, A. N. 2014. Rubber elasticity: basic concepts and behavior. In The Science and Technology of Rubber, J. E. Mark, B. Erman, and C. M. Roland. eds. pp. 1-26. 4th Ed. MA, USA: Elsevier Inc.
Gent, A. N., and Mars, W. V. 2014. Strength of elastomers. In The Science and Technology of Rubber, J. E. Mark, B. Erman, and
C. M. Roland. eds. pp. 473-516. 4th Ed. MA, USA: Elsevier Inc.
ISO 2393. 2014. Rubber test mixes - Preparation, mixing and vulcanization - Equipment and procedures. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland. 24 pp.
ISO 6502-3. 2018. Rubber - Measurement of vulcanization characteristics using curemeters - Part 3: Rotorless curemeter. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland. 20 pp.
ISO/TS 289-4. 2017. Rubber, unvulcanized - Determinations using a shearing-disc viscometer - Part 4: Determination of the Mooney stress-relaxation rate. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland. 13 pp.
Laube, S., Monthey, S., and Wang, M. J. 2001. Compounding with carbon black and oil. In Rubber Technology: Compounding and testing for performance, J. S. Dick. ed. pp. 295-324. Ohio, USA: Hanser Gardner Publications, Inc.
Ngai, K. L., Capaccioli, S., and Plazek, D. J. 2014. The viscoelastic behavior of rubber and dynamics of blends. In The Science and Technology of Rubber, J. E. Mark, B. Erman, and C. M. Roland. eds. pp. 193-284. 4th Ed. MA, USA: Elsevier Inc.
Roberts, A. D. 1988. Natural rubber science and technology. Oxford, U.K.: Oxford University Press. 1136 pp.
Rodgers, B., and Waddell, W. 2014. The science of rubber compounding. In The Science and Technology of Rubber, J. E. Mark,
B. Erman, and C. M. Roland. eds. pp. 417-471. 4th Ed. MA, USA: Elsevier Inc.
Sainumsai, W., Toki, S., Amnuaypornsri, S., Nimpaiboon, A., Sakdapapanich, J., Rong, L., Hsiao, B. S., and Suchiva, K. 2017. Dependence of the onset of strain-induced crystallization of natural rubber and its synthetic analogue on crosslink and entanglement by using synchrotron X-ray. Rubber Chemistry and Technology 90(4): 728-742.
Toki, S., Sics, I., Hsiao, B. S., Murakami, S., Tosaka, M., Poompradub, S., Kohjiya, S., and Ikeda, Y. 2005. Probing the nature of strain-induced crystallization in polyisoprene rubber by combined thermomechanical and in situ X-ray diffraction techniques. Macromolecules 38(16): 7064-7073.
Tosaka, M., Murakami, S., Poompradub, S., Kohjiya, S., Ikeda, S., Toki, Y., Sics, I., and Hsiao, B. S. 2004. Orientation and crystallization of natural rubber network as revealed by WAXD using synchrotron radiation. Macromolecules 37(9):
3299-3309.
Treloar, L. R. G. 2005. The Physics of Rubber Elasticity. 3rd ed. Oxford, USA: Oxford University Press. 322 pp.
Waddell, W. H., and Evans, L. R. 2001. Precipitated silica and non-black fillers. In Rubber Technology: Compounding and Testing for Performance, J. S. Dick. ed. pp. 325-343. Ohio, USA: Hanser Gardner Publications.
Ward, I. M., and Hadley, D. W. 1993. An introduction to the mechanical properties of solid polymers. West Essex, U.K.:
John Wiley & Sons Ltd. 334 pp.