ผลของปริมาณฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระ ของต้นพรมมิในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

ศศิธร พินภิรมย์
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช

บทคัดย่อ

         พรรณไม้น้ำพรมมิ (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีสรรพคุณทางยาช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ จากการศึกษาผลของอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่มีความเข้มข้นของปริมาณฟอสฟอรัส (P) แตกต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ ¼ P, ½ P, P และ 2 P ต่อการเจริญเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระในชิ้นเนื้อเยื่อต้นพรมมิเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ความสูงของเนื้อเยื่อในสูตรอาหาร ¼ P มีความสูงมากที่สุด (P<0.05) คือ 39.39 มิลลิเมตร ผลของจำนวนใบ และจำนวนข้อพบว่า สูตรอาหาร P มีค่ามากที่สุด (P<0.05) คือ 16.05 ใบ/ชิ้นเนื้อเยื่อ และ 7.50 ข้อ/ชิ้นเนื้อเยื่อ ตามลำดับ ผลของจำนวนรากไม่พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างสูตรอาหาร (P>0.05) โดยมีจำนวนราก 4.10-4.60 ราก/ชิ้นเนื้อเยื่อ และผลของจำนวนยอดไม่พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างสูตรอาหาร (P>0.05) โดยมีจำนวนยอด 1.63-1.88 ยอด/ชิ้นเนื้อเยื่อ ผลจากการศึกษาความสามารถในการยับยั้งและสารต้านอนุมูลอิสระในชิ้นเนื้อเยื่อพรมมิ แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงเนื้อเยื่อในสูตรอาหาร 2 P ส่งผลให้มีปริมาณของ TPC และ TFC มากที่สุด (8.48 µg gallic/g, 16.44 mg luteolin/g ตามลำดับ) และพบว่าในสูตรอาหาร ½ P พบปริมาณ saponin สูงที่สุด เท่ากับ 4,921 mg saponin/g ส่วนสูตรอาหารที่มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS มากที่สุด คือ สูตรอาหาร ½ P มีค่าเท่ากับ 79.66% และพบว่า ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสูตรอาหาร (P>0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชาญชัย สาดแสงจันทร์. 2556. พรมมิสมุนไพรเพื่อสุขภาพสมอง. ธรรมศาสตร์เวชสาร 13(4): 554-560.
ดิเรก ทองอร่าม. 2546. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน. ราชบุรี: ธรรมรักษ์การพิมพ์.
Akula, R., and Ravishankar, G. A. 2011. Influence of abiotic stress signals on secondary metabolites in plants. Plant Signaling and Behavior 6(11): 1720-1731.
Bhattacharya, S. K., Bhattacharya, A., Kumar, A., and Ghosal, S. 2000. Antioxidant activity of Bacopa monniera in rat frontal cortex, striatum and hippocampus. Phytotherapy Research 14: 174-179.
Bramble, J. L., and Graves, D. J. 1990. Calcium and phosphate effects on growth and alkaloid production in Coffea arabica: experimental results and mathematical model. Biotechnology and Bioengineering 37: 859-868.
Chaudhari, K. S., Tiwari, N. R., Tiwari, R. R., and Sharma, R. S. 2017. Neurocognitive effect of nootropic drug Brahmi (Bacopa monnieri) in Alzheimer’s disease. Annals of Neurosciences 24: 111-122.
Chrysargyris, A., Panayiotou, C., and Tzortzakis, N. 2016. Nitrogen and phosphorus levels affected plant growth, essential oil composition and antioxidant status of lavender plant (Lavandula angustifolia Mill.). Industrial Crops and Products 83:
577-586.
Chrysargyris, A., Petropoulos, S. A., Fernandes, A., Barros, L., Tzortzakis, N., and Ferreira, I. C. F. R. 2019. Effect of phosphorus application rate on Mentha spicata L. grown in deep flow technique (DFT). Food Chemistry 276: 84-92.
Figas, A., Sowa, M. T., Sawilska, A., Bocian, K., and Figas, A. 2016. Effect of phosphorus on the growth and photosynthetic pigments content of Helichrysum arenarium (L.) Moench plantlets in in vitro cultures. Infrastructure and Ecology of Rural Areas 3(1): 697–704.
Ghosh, T., Maity, T. K., Sengupta, P., Dash, D. K., and Bose, A. 2008. Antidiabetic and In Vivo antioxidant activity of ethanolic extract of Bacopa monnieri Linn. aerial parts: A possible mechanism of action. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 7(1): 61-68.
Hussain, A., Qarshi, I. A., Nazir, H., and Ullah, I. 2012. Plant tissue culture: Current status and opportunities. In Recent Advances in Plant in vitro Culture, A. Leva, and L. Rinaldi, eds. pp. 1-28. ISBN: 978-953-51-0787-3, DOI: 10.5772/52760.
Jain, P., Sharma, H., Basri, F., Priya, K., and Singh, P. 2017. Phytochemical analysis of Bacopa monnieri (L.) Wettst. and
their anti-fungal activities. Indian Journal of Traditional Knowledge 16(2): 310-318.
Lim, Y. Y., and Murtijaya, Y. 2007. Antioxidant properties of Phyllanthus amarus extracts as affected by different drying methods.
LWT - Food Science and Technology 40: 1664-1669.
Mathew, J., Paul, J., Nandhu, M. S., and Paulose, C. S. 2010. Bacopa monnieri and Bacoside-A for ameliorating epilepsy associated behavioral deficits. Fitoterapia 81: 315-322.
Murashige, T., and Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum 15: 473-497.
Murthy, H. N., Lee, E. J., and Paek, K. Y. 2014. Production of secondary metabolites from cell and organ cultures: strategies and approaches for biomass improvement and metabolite accumulation. Plant Cell Tissue and Organ Culture 118: 1-16.
Nagella, P., and Murthy, H. N. 2011. Effects of macroelements and nitrogen source on biomass accumulation and withanolide-A production from cell suspension cultures of Withania somnifera (L.) Dunal. Plant Cell Tissue Organ Culture 104: 119-124.
Nell, M., Voetsch, M., Vierheilig, H., Steinkellner, S., ZitterlEglseer, K., Franz, C., and Novak, J. 2009. Effect of phosphorus uptake on growth and secondary metabolites of garden sage (Salvia officinalis L.). Journal of the Science of Food and Agriculture 89(6): 1090-1096.
Nilsson, J., Pillai, D., Onning, G., Persson, C., Nilsson, A., and Akesson, B. 2005. Comparison of the 2,29-azinobis-3-ethylbenzotiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) and ferric reducing antioxidant power (FRAP) methods to assess the total antioxidant capacity in extracts of fruit and vegetables. Molecular Nutrition & Food Research 49: 239-246.
Ramezani, S., Rezaei, M. R., and Sotoudehnia, P. 2009. Improved growth, yield and essential oil content of basil grown under different levels of phosphorus sprays in the field. Journal of Applied Biological Sciences 3(2): 96-101.
Saad, A. I. M., and Elshahed, A. M. 2012. Plant tissue culture media. In Recent Advances in Plant in vitro Culture, A. Leva, and
L. Rinaldi, eds. pp. 29-40. ISBN: 978-953-51-0787-3, DOI: 10.5772/52760.
Shirazi, O. U., Khattak, M. M. A. K., Shukri, N. A. M., and Anuar, M. N. N. 2014. Determination of total Phenolic, flavonoid content and free radical scavenging activities of common herbs and spices. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 3(3):
104-108.
Sosa, M. D. L. M., Moroni, P., and Leary, N. O. 2018. A taxonomic revision of the genus Bacopa (Gratioleae, Plantaginaceae) in Argentina. Phytotaxa 336(1): 1-27.
Stewart, C. L., and Lovett-Doust, L. 2003. Effect of phosphorus treatment on growth and yield in the medicinal herb Calendula officinalis L. (Standard Pacific) under hydroponic cultivation. Canadian Journal of Plant Science 83(3): 611-617.
Vador, N., Vador, B., and Hole, R. 2012. Simple spectrophotometric methods for standardizing Ayurvedic formulation.
Indian Journal of Phamaceutical Sciences 74(2): 161-163.
Wu, J., and Zhong, J. J. 1999. Production of ginseng and its bioactive components in plant cell culture: Current technological and applied aspects. Journal of Biotechnology 67: 89-99.