ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่: กรณีศึกษาแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

โสภิตา สุพรรณดิษฐ์
คนึงรัตน์ คำมณี
จิรัฐินาฏ ถังเงิน
พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน 2) การผลิตและการตลาดเงาะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน 3) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน และ 4) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่เงาะโรงเรียนใช้แบบสัมภาษณ์ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างเกษตรกรจำนวน 36 คน ที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 55.22 ปี จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เงาะโรงเรียนเฉลี่ย 8.53 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่เงาะโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาการผลิตและการตลาดเงาะของเกษตรกรในทุกประเด็น คือ การปรับปรุงบำรุงดิน การให้น้ำและการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว และตัดแต่งผล การรับรองมาตรฐาน และราคาการจำหน่าย สำหรับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน พบว่า เกษตรกรมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ประเด็นหลัก คือ ด้านการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ค่าเฉลี่ย 3.91) รองลงมา คือ ด้านวิธีการส่งเสริมการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 3.89) และด้านวัตถุประสงค์ของระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ค่าเฉลี่ย 3.78) ตามลำดับ ส่วนปัญหาที่เกษตรกรพบมากที่สุดจากการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน คือ ปัญหาการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กมลรัตน์ ถิระพงษ์. 2560. นโยบายเกษตรแปลงใหญ่กับบริบทของภาคเกษตรไทยในปัจจุบัน. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560. น.49-64. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2560. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). https://www.opsmoac.go.th/strategic-files-401191791792

(8 มกราคม 2562).

จิรวุฒ มงคล. 2557. ความต้องการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต, แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2561. ชุมชนพัฒนาไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ วิสาหกิจต้นแบบเงาะแปลงใหญ่ อ. บ้านนาสาร. https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_57501 (6 พฤศจิกายน 2561).

บุญชม ศรีสะอาด. 2553. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

บุหงา จินดาวานิชสกุล. 2561. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในการผลิตลำไยนอกฤดู จังหวัดสระแก้ว. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต, แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ. 2562. ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 8(1):107-119.

ภัทรสุดา จบแล้ว, รุจ ศิริสัญลักษณ์, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. ทัศนคติของเกษตรกรต่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดแพร่. แก่นเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 447-452.

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร. 2560. เกษตรแปลงใหญ่ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ. แม่โจ้โพลล์ 17: 1-4.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2558. จ. สุราษฎร์ธานี คัดเลือกพื้นที่ 5 แปลง เข้าสู่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. https://edu.prd.go.th/suratthani/ewt_news.php?nid=2074&nid=2074 (6 พฤศจิกายน 2561).

สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา. 2559. ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณี: แปลงใหญ่ต้นแบบ (ทุเรียน) อำเภอธารโต

จังหวัดยะลา. http://www.agriman.doae.go.th/large%20plot%2059/tt/5.5.pdf (6 พฤศจิกายน 2561).

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2562. ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561. https://www.opsmoac.go.th/suratthani-dwl-files-411591791865 (6 พฤศจิกายน 2561).

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2561. รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี. http://osthailand.nic.go.th/ masterplan_area/userfiles/file%20Download/Report%20Analysis%20Province/รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี.pdf (8 พฤศจิกายน 2561).

หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์. 2563. เกษตรแปลงใหญ่ หนทางแก้ปัญหาการเกษตรไทย. http://www.opt-news.com/news/12339 (2 พฤษภาคม 2564).

อาจารี ถาวรมาศ. 2559. ภาคการเกษตรของไทย. กรุงเทพธุรกิจ. https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639080

(8 พฤศจิกายน 2561).

เอมอร อังสุรัตน์. 2556. การวิจัยเชิงบูรณาการในงานส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.