ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรไทย

Main Article Content

วันปิติ ธรรมศรี

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. 2564. โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช. http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/72

(3 พฤษภาคม 2564).

กองอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2558. เอกสารประกอบการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่องมลพิษทางน้ำและผลกระทบต่อสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

ชุติมา ถนอมสิทธิ์, อำนวย วัฒนกรสิริ และพอจิต นันทนาวัฒน์. 2559. ผลของไกลโฟเสทต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเหงือก

ในปลากะพงขาว. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 21(2): 204-213.

ชุติมา ถนอมสิทธิ์ และนฤนาท มาลารัมย์. 2560. ผลกระทบของไกลโฟเสทที่มีต่อสัตว์น้ำ. วารสารคชสาส์น 39(1): 98-109.

ถนอมจิตร สุวรรณศรี. 2564. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ: สารเคมีกำจัดหนู. http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c. asp?info_id=81 (6 พฤษภาคม 2564).

นัฐวุฒิ ไผ่ผาด, สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ และธีรพัฒน์ สุทธิประภา. 2557. ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์. แก่นเกษตร 42(3): 301-310.

นิรมล ธรรมวิริยสติ และสานิตา สิงห์สนั่น. 2559. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์โคลนเอสเตอเรสในเลือดและพิษของยาฆ่าแมลงที่ส่งผลต่อสุขภาพในกลุ่มประชากรผู้ได้รับสารพิษตกค้างในผัก. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

นวลศรี ทยาพัชร. 2563. เกษตรกรรมและการใช้สารเคมีการเกษตร. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ. http://uto.moph.go.th/healthpro/Scripts/ g/a/3.PDF (31 ธันวาคม 2563).

นวลศรี ทยาพัชร. 2564. การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม. http://infofile.pcd.go.th/haz/571223_5.pdf?CFID=2884494&CFTOKEN=38827143 (8 พฤษภาคม 2564).

ภัทราวดี วัฒนสุนทร. 2558. การประเมินความเสี่ยงด้านนิเวศพิษวิทยาจากการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในระบบนิเวศนาข้าว

จังหวัดชัยนาท: กรณีศึกษาเป็ดไล่ทุ่ง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, การจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

มนัส ชยาพัฒน์ และฌานิทธิ์ สันตะพันธ์. 2563. ปัญหาการควบคุมสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ของประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 9(1): 76-85.

มัตติกา ยงประเดิม, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, มุจลินทร์ อินทรเหมือน และศิริพร ด่านคชาธาร. 2562. ระดับความเสี่ยงการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารควบคุมโรค 45(1): 42-53.

รพีพรรณ ประจันตะเสน. 2561. การป้องกันผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 11(2):

-256.

วินัย วรานุกูล, สุดา วรรณประสาท และจารุวรรณ ศรีอาภา. 2564. สารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมต. https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/sites/default/files/public/pdf/books/Pesticide_ book-01_Organophosphorus-and-Carbamates.pdf (3 พฤษภาคม 2564).

วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. 2559. รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดินเพาะปลูกข้าวและระดับการปนเปื้อนในเมล็ดข้าว. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

ศิริวรรณ แก้วสุขเรือง และสรัญญา ถี่ป้อม. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13(2): 186-199.

ศิริอุมา เจาะจิตต์, วิยดา กวานเหียน, อุดมรัตน์ วัฒนสิทธ์, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง, จันจิรา มหาบุญ และปนัดดา พิบูลย์. 2560. การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ 10(37): 10-20.

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา. 2564. ความรู้เกี่ยวกับสารพิษและวัตถุอันตราย: รู้จักคาร์บาเมต. http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_2_001c. asp?info_id=297 (3 พฤษภาคม 2564).

สาคร ศรีมุข. 2563. ผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. http://library.senate.go.th/ document/Ext6409/6409657_0002.PDF (31 ธันวาคม 2563).

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2556). ความเห็นและข้อเสนอแนะการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คาร์โบฟูราน เมทโทมิล อีพีเอ็น และไดโครไตฟอส. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุธาสินี อั้งสูงเนิน. 2558. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9(1): 50-63.

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร. 2564. สรุปข้อมูลสถิติวัตถุอันตราย. https://www.doa.go.th/ard/?page_id=386

(1 พฤษภาคม 2564).

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2561. เจาะลึกสถานการณ์สารกำจัดศัตรูพืชและวัตถุอันตรายทั่วโลก. https://warning.acfs.go.th/web-upload/m_magazine/8/54/file_ download/ a522ae349ced24482df52dc9d271e631.pdf

(7 พฤษภาคม 2564).

อำพร คล้ายแก้ว. 2564. การใช้สารกำจัดวัชพืชอย่างถูกวิธี. http://kmcenter.rid.go.th/kcresearch/page01/WD01X001.pdf

(5 พฤษภาคม 2564).

Arora, S., and Sahni, D. 2016. Pesticides effect on soil microbial ecology and enzyme activity- an overview. Journal of Applied and Natural Science 8(2): 1126-1132.

Artitaya, P. 2018. Introduction to eco-agriculture for application in sustainable agriculture. https://www.alro.go.th/ tech_trans/ewt_dl_

link.php?nid=685 (14 May 2018).

Jayaraj, R., Megha, P., and Sreedev, P. 2016. Organochlorine pesticides, their toxic effects on living organisms and their fate

in the environment. Interdisciplinary Toxicology 9(3-4): 90-100.