หลักเกณฑ์และการเตรียมต้นฉบับ

1 - คู่มือการเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ปรับปรุงใหม่)

2 - ตัวอย่างบทความวิจัย (PDF) 

3 - ตัวอย่างบทความวิชาการ (PDF)