หลักเกณฑ์และการเตรียมต้นฉบับ

1 - คู่มือการเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปี 2567(ล่าสุด) (PDF)

2 - ตัวอย่างบทความวิจัย (PDF) รอการอัพเดต

3 - ตัวอย่างบทความวิชาการ (PDF) รอการอัพเดต

4 - Template วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (PDF)