การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรม STEAM จากวัสดุธรรมชาติของเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • มัลลิกา ตั้งความเพียร สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปัทมาวดี เล่ห์มงคล สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

กิจกรรม STEAM จากวัสดุธรรมชาติ, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา, เด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

           บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม STEAM จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย–หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน มีเด็กทั้งหมด 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรม STEAM จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย จำนวน 8 สัปดาห์ 2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยเป็นภาพสถานการณ์ จำนวน 16 ข้อ 3) แบบสังเกตความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังการจัดกิจกรรม STEAM จากวัสดุธรรมชาติของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

           ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม STEAM จากวัสดุธรรมชาติมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ผลจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

References

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว.

ปิยพร ค้าสุวรรณ์ และชลาธิป สมาหิโต. (2558). ผลการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 30(3), 93–102.

สุวิทย์ มูลคำ. (2552). การสอนคิดแก้ปัญหา. กรุงเทพฯ: ที พี พริ้น.

หทัยภัทร ไกรวรรณ (2559). การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษาที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 32(1), 123-131.

หนึ่งฤทัย เพ็ญสมบูรณ์. (2552). ทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2557). เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEAM EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION. กรุงเทพฯ: บรรยาย ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Bruner, J. S. (1966). Toward a Theory of Instruction. United States of America: Public Health Service.

Dewey, J. (1976). The Middle Works 1899-1924 (2 vols). London and Amsterdam: Feiffer & Simons, Inc.

Hilburn A. (2011). What is STEAM?. Retrieved June 20, 2018, from http://www.hilburnacademy.net/wha-issteam

Vygotsky, L. S. (1995). Mind is society: The Development of Higher Psychological Processes. Massachusetts: Harvard University Press.

Yakman, G. (2013). STEAM Education Program Description. Retrieved June 20, 2018, from www.steamedu.com

STEAM

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-05-2022 — Updated on 27-07-2022

Versions