"วารสารเกษตร" เป็นวารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      โดยวารสารออกราย  4  เดือน  (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน)  เพื่อเผยแพร่
      ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอก
      มหาวิทยาลัย

  
                             ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

                   Thai-Jounal Impact factor ประจำปี 2561 = 0.701

ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารเกษตร

             สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นปีที่ 39 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566   ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปีที่ 39 โดยประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย ทั้งหมด จำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย สาขาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 1 เรื่อง สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 1  เรื่อง สาขาสัตวศาสตร์ 3 เรื่อง  สาขาปฐพีศาสตร์ 3 เรื่อง สาขาพืชสวน 1 เรื่อง สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2 เรื่อง และสาขาวิชากีฏวิทยา 1 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2023-09-29

ผลของการเสริมยีสต์ที่มีวิตามินดีสูงต่อผลผลิตน้ำนม องค์ประกอบน้ำนม และระดับไขมันในกระแสเลือดในโคนม

ปฏิภาณ หน่อแก้ว, อภิชาติ ศรีภัย, สิริพร อ่ำสุข, ประหยัด ทิราวงศ์, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

245-258

ผลของการเสริมสารสกัดกัญชงในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อโคแช่แข็ง ต่อคุณภาพของอสุจิหลังการละลาย

กรัณฑรัตน์ ในเวียง, วาที คงบรรทัด, พชรพร ตาดี, ตะวัน ฉัตรสูงเนิน, วรรณลักษณ์ ถาวร, พัชรี พรมตัน, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

273-284

การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์และการทำนายปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดิน

จวรรชนก ปรีสงค์, อารดา บุญอาจ, นันทนัช ชาวพะเยาว์, ทราย ห้วยหงษ์ทอง, สุกัญญา แย้มประชา

317-330

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง ของเกษตรกรในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ขวัญสุดา ขันบุตร, อนันต์ พลธานี, ไกรเลิศ ทวีกุล, ยศ บริสุทธิ์, ไชยธีระ พันธุ์ภักดี

341-353

ดูทุกฉบับ