การเลี้ยงเพิ่มปริมาณเรือด <I> Cimex hemipterus </I> (Fabricius) โดยใช้เทคนิคการให้อาหารผ่านเมมเบรน

Main Article Content

หัทยา พัฒนะพงศ์พันธุ์
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ไสว บูรณพานิชพันธุ์

บทคัดย่อ

การเลี้ยงเพิ่มปริมาณเรือด Cimex hemipterus (Fabricius) โดยใช้เทคนิคการให้อาหารผ่านเมมเบรนได้ดำเนินการในสภาพห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เลือดสุกร เลือดโค เลือดไก่ เลือดกระต่าย และเลือดมนุษย์ พบว่า เรือดที่ใช้เลือดกระต่ายเป็นอาหารมีการเจริญเติบโตดีที่สุด โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่ระยะไข่จนไปเป็นตัวเต็มวัยสั้นที่สุดคือ 37.42 ± 5.19 วัน รองลงมา ได้แก่ เลือดไก่ เลือดสุกร และเลือดมนุษย์ ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเท่ากับ 46.71 ± 4.75, 48.83 ± 1.72 และ 91.11 ± 9.52 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้ การให้เลือดกระต่าย ทุก ๆ 3 วัน เป็นอาหารให้เรือด พบว่า เรือดสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด โดยใช้เวลาในการเจริญเติบโตในระยะตัวอ่อน เท่ากับ 38.38 ± 10.79 วัน รองลงมาคือการให้เลือดทุก ๆ 5 และ 7 วัน โดยใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเป็น 52.27 ± 7.58 และ 61.62 ± 9.47 วัน ตามลำดับ ส่วนการให้เลือดทุก ๆ 9 วัน เรือดไม่สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้ ดังนั้นการเลี้ยงเพิ่มปริมาณเรือด C. hemipterus ให้ได้ผลดีโดยใช้เทคนิคการให้อาหารผ่านเมมเบรน ควรใช้เลือดกระต่ายเป็นอาหาร และให้อาหารทุก ๆ 3 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ. 2555. จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://www.nlac.mahidol.ac.th/nlacth/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=211 (7 กุมภาพันธ์ 2558).

สุดธิดา สุวรรณยศ. 2553. ชีววิทยาของเรือดที่พบในประเทศไทยและประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการควบคุม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 60 หน้า.

Adkins, T.R., Jr. and F.S. Arant. 1959. A technique for the maintenance of a laboratory colony of Cimex lectularius L. on rabbits. Journal of Economic Entomology 52(4): 685-686.

Gilbert, I.H. 1964. Laboratory rearing of cockroaches, bed bugs, human lice, and fleas. Bulletin of the World Health Organization 31: 561-563.

Johnson, C.G. 1937. The relative values of man, mouse, and domestic fowl as experimental hosts for the bed-bug, Cimex lectularius. Journal of Zoology A107(1): 107-126.

Montes, C., C. Cuadrillero and D. Vilella. 2002. Maintenance of a laboratory colony of Cimex lectularius (Hemiptera: Cimicidae) using an artificial feeding technique. Journal of Medical Entomology 39(4): 675-679.

Rahim, A.H.A. and A.H. Ab Majid. 2014. Laboratory rearing of tropical bed bugs (Cimex hemipterus, Fabricius) using artificial feeding system. Proceedings of the 13th Symposium of the Malaysian Society of Applied Biology. June 8-10, 2014. Pahang, Malaysia.

Suwannayod, S., Y. Chanbang and S. Buranapanichpan. 2010. The life cycle and effectiveness of insecticides against the bed bugs of Thailand. Southeast Asian Journal Tropical Medicine and Public Health 41(3): 548-554.