บทบรรณาธิการ

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 13 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม - ธันวาคม) ประกอบด้วย บทความวิจัยที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทางด้านวิชาการ ทั้งในทางด้านเกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร สัตวศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และด้านอื่น ๆ โดยได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารฯ ที่คุณวุฒิตรงตามสายงานวิชาการ สำหรับบทความวิจัยที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในฉบับนี้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางกองบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำจะได้เร่งติดตามและส่งให้นักวิจัยได้ตรวจแก้ไขเพื่อตีพิมพ์ในฉบับต่อไป ซึ่งหากมีความล่าช้าไปบ้างก็ต้องขออภัย เนื่องจากทางวารสารต้องรักษาไว้ซึ่งคุณภาพทางด้านวิชาการ โดยบทความวิจัยต้องผ่านการตรวจแก้ไขและประเมินเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน จึงจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ หรือหากบทความเรื่องใดถูกประเมินไม่ผ่าน ผู้แต่งก็จะได้นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความวิจัยในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาในการตรวจประเมินแก้ไขบทความวิจัยคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้ส่งบทความวิจัยมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมต้นฉบับทุกท่าน จนทำให้วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Published: 25-12-2020

Situations Study of Leanness-Enhancing Residual in Beef In Mahasarakham Province

Rapeepat Nakeephai, Kiattisak Pimpjong, Sukhkamon Ketphonthong, Phakapan Plaiwong

20-26

Effect of Artificial Feed and Algae on Growth Rate of Thorny Oyster (Spondylus varians)

Chongko Saetung, Virapol Jamsawat, Nussara Nuklad, ๋Junthip Tongjun, Chanadda Kasamechotchung

27-33