วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) ซึ่งได้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 จัดได้ว่าเป็นวารสารที่อายุก่อตั้งมายาวนานพอสมควร โดยมีบทความวิจัยตีพิมพ์ไปแล้วมากกว่า 300 เรื่อง ทั้งนี้ได้ก่อประโยชน์ทั้งในทางด้านวิชาการและความก้าวหน้าของนักวิจัยที่ได้ส่งเรื่องมาลงตีพิมพ์ ทั้งในส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ตีพิมพ์เพื่อจบการศึกษา และนักวิจัยคณาจารย์ที่ได้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ทั้งนี้ทางบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำและดำเนินการของวารสารขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ช่วยกันตรวจแก้ไขเพื่อให้บทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีคุณภาพที่ดี และขอขอบคุณทีมงานวารสารฯ ทุกท่านของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ได้ช่วยกันทำงานวารสารให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
                         จึงเรียนมาและขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
                                           ขอขอบพระคุณ
                         รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
                                              บรรณาธิการ
              วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Published: 30-06-2022

Estimation Of Gender and Stature from The Footwear Dimensions

Orathai Kheawpum, Sirirat Choosakoonkriang, Supachai Supaluknari, Piyapa Junmon

74-84

An Empirical Study of the Internet Banking Web Encryption in Thailand

Suphannee Sivakorn, Nuttaya Rujiratanapat, Patsita Sirawongphatsara, Sakulchai Saramat, Yotsapat Ruangpaisarn, Chanond Duangpayap

97-116