ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดหยาบไบโอชาร์

แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์, เทพกร ลีลาแต้ม , นลิณี ศิริมงคล , บุษบา พรมเทพ

12-18

อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวหอมวาริน ที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ภาณุมาศ กองพันธ์ , นพมาศ นามแดง , ฉันทมาศ เชื้อแก้ว , สุรีพร เกตุงาม, ธีรยุทธ ตู้จินดา

19-28

ความสามารถและกลไกของไทมอลในการยับยั้งการเจริญของ Listeria monocytogenes

ปาริชาติ พุ่มขจร, พิชญทัฬห์ โทถม , พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

40-47

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาร์บีคิวรสพริกไทยดำจากเนื้อปลาสวาย

ยุพา บุญมี, มานิดา จันทมงคล, มธุรา อุณหศิริกุล, ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์, อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี

56-63

ผลของความเข้มข้นของไกลโฟเสต พาราควอต และไซเปอร์เมทรินต่อการตายของ กุ้งก้ามแดง Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868)

สุภัชญา ธานี, ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ , จรุงจิต กรุดพันธ์ , ทวนทอง จุฑาเกตุ

64-71