เผยแพร่แล้ว: 2016-01-01

การวิเคราะห์เหตุการณ์การปะทุบนดวงอาทิตย์ที่มีความรุนแรงตามประเภทการปะทุในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556

ฑิราณี ขำล้ำเลิศ, นลินี เอี่ยมสะอาด, วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา, พรพิตรา ทิพราช, พรวิบูลย์ สุขร้าย, รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด

1-9

การแยกแลคติกแอสิดแบคทีเรียจากอาหารหมักเพื่อนำมาพัฒนาเป็นตัวนำดีเอ็นเอ

ศรีสรรค์ ปูพบุญ, นริศรา ปัดภัย, สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์, ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

21-29

แก้วโซดาไลม์ผสมกับเถ้าลอยลิกไนต์ซิลิกาต่ำผลิตแก้วเซรามิก

เมทนี อ้วนเส้ง, ดนุพล ตันนโยภาส, สุชาติ จันทร์มณีย์

47-59