ฉบับพิเศษจุลชีววิทยา

เผยแพร่แล้ว: 2017-07-20

การสำรวจคุณภาพและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพแหล่งน้ำดื่มชุมชน

จอมจันทร์ นทีวัฒนา, ศิริลักษณ์ สันพา, ศิโรรัตน์ สุใจยา, ควอง วู คิม, วิชัย เทียนถาวร

1-11

การย่อยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทโดยจุลินทรีย์ในดินตะกอน ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนและไนเทรต

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, วีรญา ทรัพย์วิลาวรรณ, กิตติธัช สุพรรณพันธุ์, วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

22-29

อนุภาคก่อโรคขนาดเล็ก: ไวรูซอยด์ ไวรอยด์ และพรีออน

ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

30-40

การแยกและศึกษาลักษณะของไลติกเฟจ ที่จำเพาะต่อ Escherichia coli ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ

นริศรา ปัดภัย, ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

62-71

ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาหมอ

เมธาวี รอตมงคลดี, วัฒนะ ลีลาภัทร, วิภาวี ไทเมืองพล

82-89

การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยเชื้อรา Aspergillus flavus MA4 โดยกระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง

ชุติมา ทองอ้ม, ตรีทเศศ บัวศรี, ศศิวรรณ ศิริชน, นภัทรสกร พวงท้าว, ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

90-101