Published: 2015-07-01

การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์/มอนต์มอริลโลไนต์คอมพอสิต

ดุย ลี, ชนาธิป สามารถ, สุวดี ก้องพารากุล, บุญญาวัณย์ อยู่สุข

224-233

ระยะเวลาเพาะเลี้ยงและความเข้มข้นของไคโตซานต่อปริมาณ Dioscorealide B ของยอดข้าวเย็นใต้ (Dioscorea membranacea Pierre ex Prain & Burkill) ในสภาพปลอดเชื้อ

เยาวพา จิระเกียรติกุล, อรอุมา สองศรี, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, ศรีโสภา เรืองหนู, อรุณพร อิฐรัตน์

249-256

มิญชวิทยาของท่อลม หลอดเลือด และกล้ามเนื้อลายของผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758)

ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระฑัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ปิยากร บุญยัง, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล

276-282