ผลของแมกนีเซียมต่อการดูดใช้แมงกานีสและการเจริญเติบโตของยางพารา

ผู้แต่ง

  • ฮูซัน บือราเฮง
  • จำเป็น อ่อนทอง
  • ขวัญตา ขาวมี

คำสำคัญ:

แมกนีเซียม, การดูดใช้แมงกานีส, การเจริญเติบโต., ยางพารา

บทคัดย่อ

แมกนีเซียมและแมงกานีสเป็นธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของยางพารา ยางพาราส่วนใหญ่ปลูกในดินที่เป็นกรด ดินดังกล่าวมักขาดแมกนีเซียม และมีแมงกานีสละลายออกมามากจนอาจเป็นพิษต่อยางพาราได้ จึงได้ทดลองผลของแมกนีเซียมต่อการดูดแมงกานีสและการเจริญเติบโตของยางพารา โดยได้ดำเนินการปลูกต้นยางชำถุงในกระถาง วางแผนการทดลองแบบ 2x3 ปัจจัยร่วม ในสุ่มสมบูรณ์ มี 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ การเติมแมกนีเซียมในรูปปุ๋ยคีเซอไรต์ อัตรา 0, 2 และ 10 เซนติโมลประจุ Mg/กก. และการเติมแมงกานีสในรูปสารละลายแมงกานีสซัลเฟต อัตรา 0 และ 50 มก. Mn/กก. ผลการทดลองพบว่า การเติมแมกนีเซียมทำให้ความเข้มข้นของแมกนีเซียมในทุกส่วนของยางพาราเพิ่มขึ้นตามอัตราที่ใส่ แต่แมงกานีสในทุกส่วนของยางพารารวมถึงการดูดใช้ลดลง การเติมแมกนีเซียม 10 เซนติโมลประจุ Mg/กก. มีผลให้โพแทสเซียมลดลง และชะงักการเจริญเติบโตทั้งส่วนเหนือดินและราก ส่วนการเติมแมงกานีส 50 มก. Mn/กก. ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราเมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุม

Author Biographies

ฮูซัน บือราเฮง

ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา

จำเป็น อ่อนทอง

ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา

ขวัญตา ขาวมี

ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา

เผยแพร่แล้ว

04-06-2019