ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2018): มกราคม-เมษายน 2561

					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2018): มกราคม-เมษายน 2561

บทบรรณาธิการ

ท่านผู้อ่านที่รักและเคารพ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว สรรพสิ่งล้วนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เฉกเช่นวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ที่ท่านผู้อ่านถืออยู่ฉบับนี้ เป็นบทความวารสารวิจัยฯ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2561) บรรณาธิการจึงขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่เข้มแข็ง เพื่อจะได้มีพลังก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในชีวิตครับ เนื้อหาสาระในฉบับนี้ค่อนข้างเน้นไปทางงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ประมาณ 5 เรื่อง อาทิเช่น ผลของแมกนีเซียมต่อการดูดใช้แมงกานีสและการเจริญเติบโตของยางพารา ผลของถ่านแกลบในนาข้าวเคมี และอินทรีย์เคมีต่อการปลดปล่อยก๊าซ CH4 การเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 การคัดแยกและการระบุสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อการผลิตสีย้อมห้อมแบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีเรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวข้องทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม ในระดับท้องถิ่น เช่น การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมไทยสาวมือของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระความรู้ที่ได้จากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน นักวิจัย และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าหากองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดและนำไปประยุกต์ใช้กับ พี่น้องเกษตรกรเพื่อความกินดีอยู่ดี และผลระยะยาวในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

                                                 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
                                                               บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 11-05-2018

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย