การพัฒนาเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์เพื่อตรวจหา Babesia spp. และ Ehrlichia canis ในเลือดของสุนัข

ผู้แต่ง

  • ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • เรือนแก้ว ประพฤติ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • นพมาศ อิ่นแก้วปวงคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • นารีรัตน์ ปีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ธิดารัตน์ เขมะสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โ
  • วศิน เจริญตัณธนกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

Babesia spp., Ehrlichia canis, ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์, สุนัข, เลือด

บทคัดย่อ

การศึกษานี้พัฒนาเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์เพื่อตรวจหายีน 18S rRNA ของ Babesia spp. และ VirB9 ของ Ehrlichia canis ในเลือดของสุนัข เชื้อ Babesia spp. (โปรโตซัว) และ Ehrlichia canis (ริกเกตเซีย) เป็นสาเหตุของโรคบาบีซิโอสิส (Babesiosis) และโรคเออลิชิโอสิส (Ehrlichiosis) ในสุนัข ตามลำดับ เชื้อก่อโรคทั้งสองชนิดมีพาหะ คือ เห็บสุนัขสีน้ำตาล (Rhipicephalus sanguineus) เมื่อสุนัขได้รับเชื้อจะแสดงอาการโลหิตจาง เป็นไข้ และอ่อนเพลีย วิธีการวินิจฉัยโรคนี้ในปัจจุบันใช้วิธี Immunochromatographic ซึ่งตรวจหา แอนติบอดีต่อเชื้อ วิธีการย้อมฟิล์มเลือดบางด้วย สี Wright Giemsa และวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส ในวิธีต่างๆ เหล่านี้ วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสมีความไวในการตรวจพบเชื้อสูงที่สุด แต่ใช้ระยะเวลาการตรวจนานที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคทีละเชื้อ เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ ที่พัฒนาขึ้นนี้ คาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการวินิจฉัย โรคทั้งสองได้

Author Biographies

ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นพมาศ อิ่นแก้วปวงคำ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นารีรัตน์ ปีพิมพ์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ธิดารัตน์ เขมะสถิตย์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วศิน เจริญตัณธนกุล, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เผยแพร่แล้ว

05-06-2019