ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2018): พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2018): พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รักและเคารพ วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรฉบับนี้ เป็นปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) เนื้อหาสาระยังคงเข้มข้น ครอบคลุมในหลากหลายมิติด้านการวิจัย ทั้งด้านพืช ได้แก่ ผลของการกระแทกต่อรอยช้ำบนผลพลับพันธุ์ซิชู และสมรรถนะการรวมตัวของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในงาลูกผสม ด้านสัตว์ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ฯ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตรวจหายีนบางตัวในเลือดสุนัขที่รวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการตรวจพบเชื้อโรคในสุนัข
ปัจจุบันแนวโน้มของการผลิตตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม และการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เข้ามามีบทบาทสูงขึ้นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในเล่มนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้แก่ งานวิจัยเรื่องความรู้ การปฏิบัติ และช่องทางการตลาดผักตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม และปัจจัยที่มีผลในการใช้ระบบสารสารเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยงานวิจัยทั้ง 2 เรื่อง ศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ความคาดหวังและความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ในจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับสาระความรู้จากงานวิจัยที่หลากหลายในฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านคงจะร่วมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรต่อไปครับ

ด้วยรักและเคารพ

                                   รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
                                                บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 05-06-2019

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย