กระบวนการผลิตถ่านชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตามวิถีชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรทวีผล อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • ฐปณี รัตนถาวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • พรชัย จิตติวสุรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม

คำสำคัญ:

ถ่านชีวมวล, วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, วิธีการผลิตแบบท้องถิ่น, ชาวสวนยางพารา

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตถ่านชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรกับวิถีชีวิตของชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรทวีผล อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา กระบวนการวิจัยใช้ข้อมูลและแผนที่ทางภูมิศาสตร์ การสำรวจพื้นที่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่ม และการทดลองผลิตถ่านชีวมวลแล้วบันทึกผลด้วยสมุดบันทึกข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตถ่านชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ตามวิถีชาวสวนยางพารา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การขนส่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการนำชีวมวลไปใช้ในครัวเรือน ความสำเร็จของการผลิตพลังงานมีส่วนสำคัญที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตของชาวสวน จากการศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการส่งเสริมชาวสวนยางพาราให้มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนอย่างจริงจัง เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อีกทั้งช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และภาพรวมของประเทศ

เผยแพร่แล้ว

05-06-2019