ปัจจัยที่มีผลในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • ฉัตร ชูชื่น
  • ศิริกุล ตุลาสมบัติ

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศ, เกษตรอินทรีย์, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทคัดย่อ

การใช้งานระบบสารสนเทศได้รับความนิยมและมีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นมากในแต่ละปี แต่มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีความแตกต่างหลายประเด็นเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโดยทั่วไป และปัจจุบันที่นโยบายรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะธุรกิจ ภาคการเกษตรอินทรีย์ และการเป็นธุรกิจ Start up ทั้งนี้เพื่อสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการ    ใช้ระบบสารสนเทศและความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (TRA) ที่ประกอบด้วยปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและปัจจัยด้านทัศนคติ และนอกจากนี้ยังมีการศึกษาแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที่ประกอบด้วยปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายและปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ และใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและปัจจัยด้านทัศนคติที่กล่าวถึงข้างต้นส่งผลความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศ และความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ จากผลจากการ ศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการนำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ในงานธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

05-06-2019