ประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างนาดำและนาหว่าน ของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน

ผู้แต่ง

  • รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • อารีย์ เชื้อเมืองพาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

ประสิทธิผล, การผลิตข้าว, นาดำ, นาหว่าน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างนาดำและ    นาหว่านของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคเหนือตอนบน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของเกษตรกร โดยใช้ DEA วิเคราะห์หาประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร พบว่าการผลิตข้าวด้วยวิธีนาดำ       มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีนาหว่าน ส่วนการวิเคราะห์    หาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรนั้นใช้ Tobit model ผลการศึกษาพบว่า จำนวนสมาชิก ในครัวเรือนภาคการเกษตร เงินลงทุนส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตในเชิงลบ ส่วนวิธีการผลิต และระดับการศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตในเชิงบวก

References

กองแผนงานและวิชาการ. 2554. คำแนะนำการทำนาหว่านน้ำตมแผนใหม่. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร. 170 น.

จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ. 2518. การวิเคราะห์เศรษฐกิจการทำนาดำและนาหว่านจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2515-2516. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 98 น.

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2556. แรงงานกับการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรไทย. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มาhttps://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/NorthEastern/DocLib_Research/04Labor%20with%20Agri%20Changing.pdf. (10 กันยายน 2558).

Battese, G.E., S.J. Malik and M.A. Gill. 1996. An investigation of technical inefficiencies of production of wheat farmers in four districts of Pakistan. Journal of Agricultural Economics 47: 37-49.

Ben-Belhassen, B. 2000. Measurement and Explanation of Technical Efficiency in Missouri Hog Production. Selected paper. p. 8-12. In Annual Meeting 30 July–2 August. Tampa: American Agricultural Economics Association (AAEA).

Coelli, T. and G. Battese. 1996. Identification of factors which influence the technical inefficiency of Indian farmers. Australian Journal of Agricultural Economics 40: 103-128.

Nyemeck, J.B., K. Sylla and I. Diarra. 2001. Analyse des Determinants de la Performance Productive des Producteurs de Cafe Dansune Zone a Faiblerevenu en Cote DIvoire. Nairobi: Final Report, AERC. 51 p.

Omonona, B.T., O.A. Egbetokun and A.T. Akanbi. 2010. Farmers resource use and technical efficiency in cowpea production in Nigeria. Econ. Anal. Policy 40: 1-5.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-06-2019