ประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างนาดำและนาหว่าน ของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน

ผู้แต่ง

  • รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • อารีย์ เชื้อเมืองพาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

ประสิทธิผล, การผลิตข้าว, นาดำ, นาหว่าน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างนาดำและ    นาหว่านของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคเหนือตอนบน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของเกษตรกร โดยใช้ DEA วิเคราะห์หาประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร พบว่าการผลิตข้าวด้วยวิธีนาดำ       มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีนาหว่าน ส่วนการวิเคราะห์    หาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรนั้นใช้ Tobit model ผลการศึกษาพบว่า จำนวนสมาชิก ในครัวเรือนภาคการเกษตร เงินลงทุนส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตในเชิงลบ ส่วนวิธีการผลิต และระดับการศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตในเชิงบวก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-25