ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (2018): กันยายน - ธันวาคม 2561

					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (2018): กันยายน - ธันวาคม 2561

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้เดินทางมาถึงฉบับสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2561 หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจนยากจะคาดคะเนได้ จนส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ในเกือบจะทุกภูมิภาคของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การพยายามเรียนรู้ ปรับตัว ให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้
บทความวิจัยในฉบับนี้ ยังคงความหลากหลายให้เลือกอ่านได้ตามที่สนใจ ทั้งที่เป็นลักษณะของงานวิจัยในรูปแบบการทดลอง อาทิเช่น ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ ระดับ คลอเรสเตอรอลและกรดไขมันในไข่แดง การเปรียบเทียบระยะเวลาการสอด CDIR เพื่อเหนี่ยวนำการเป็นสัดของโคในจังหวัดพะเยา การประยุกต์ใช้หลอด LED ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชภายในห้องปฏิบัติการ สมบัติดินบางประการและการเข้าสู่รากของเชื้อราอาร์บัสคูราไมคอร์ไรซาในแปลงปลูกกาแฟอาราบิก้า เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือกระบวนการผลิตที่น่าสนใจ ได้แก่ การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาลำไย การยอมรับการผลิตข้าวโพดตามแนวทาง GAP ของเกษตรกร ประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างนาดำและนาหว่าน รวมถึงแนวทางพัฒนาความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ใคร่ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงโปรดดลบันดาลให้นักวิจัยทุกท่าน ตลอดจนถึงครอบครัว บุคคลที่ท่านรักและเคารพ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปครับ
ลาทีปีเก่า สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 ครับ

                                                                  ด้วยรักและเคารพ
                                              รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
                                                              บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 21-05-2020

บทความวิจัย