การประยุกต์ใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืช ชนิด Isochrysis galbana (Clone T. Iso) และ Tetraselmis suecica ภายในห้องปฏิบัติการ

ผู้แต่ง

  • วาสนา อากรรัตน์ 1Klongwan Fisheries Research Station, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Prachuap Khiri Khan
  • ศรัณย์ เศวตมาลานนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์
  • บุณยกร พ่วงดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์
  • ทวีศักดิ์ บัวบาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์
  • วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

การผลิตแพลงก์ตอนพืช, หลอดไดโอด (LED), Isochrysis, Tetraselmis

บทคัดย่อ

ศึกษาการใช้หลอดไฟ LED ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชชนิด Isochrysis galbana (Clone T. Iso) และ Tetraselmis suecica ภายในห้องปฏิบัติการ (อุณหภูมิห้องเพาะเลี้ยง 25ºซ. ความเข้มแสงที่ 3,000 lux) โดยตรวจนับเซลล์แพลงก์ตอนพืชทุกๆ 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 10 วัน ผลการศึกษาพบว่า ระยะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของ Isochrysis ที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Control) หลอด LED แสงสีขาว (T1) และหลอด LED แสงสีขาวนวล (T2) อยู่ในช่วงชั่วโมงที่ 36-96 ของการเพาะเลี้ยง โดยอัตราการเจริญเติบโตของ Isochrysis ที่ T2 (0.38±0.04 ต่อวัน) จะต่ำกว่าที่ T1 (0.49±0.03 ต่อวัน) และชุด Control (0.46±0.01 ต่อวัน) (P<0.05) ส่วนระยะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของ Tetraselmis ในแต่ละชุดการทดลองอยู่ในช่วงชั่วโมงที่ 72-108 ของการเพาะเลี้ยง โดยอัตราการเจริญเติบโตของ Tetraselmis ที่ T1 (0.49± 0.13 ต่อวัน) และ T2 (0.46±0.10 ต่อวัน) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุด Control (0.50±0.01 ต่อวัน) (P>0.05) การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สามารถนำหลอด LED มาประยุกต์ใช้ในการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ภายในห้องปฏิบัติการได้

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-02