ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง

ผู้แต่ง

  • มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • สิทธิศักดิ์ จีนพงษ์พันธุ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • พรพัชรา นารโท คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • ศรัณย์ หุ่นจันทร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • อรอุมา รุ่งจักรวาลชัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • อณัญญา ปานทอง คณะสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี
  • วรางคณา กิจพิพิธ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี

คำสำคัญ:

ไก่ไข่, กรดไขมัน, ไข่ไก่, คุณภาพไข่, บีเทน, โลหิตวิทยา, สมรรถภาพการผลิต

บทคัดย่อ

บีเทนเป็นอนุพันธ์ไตรเมทิลของไกลซีนมีคุณสมบัติในการให้หมู่เมทิลสำหรับ Remethylation ของ Homocysteine เป็นเมทไธโอนีน การทดลองครั้งนี้ศึกษาประสิทธิภาพ  ของการให้บีเทนต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ คอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง โดยใช้ไก่ไข่พันธุ์ไฮเซคบาวน์ จำนวน 300 ตัว อายุ 20 สัปดาห์ สุ่มเข้าสู่แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 ทรีทเมนต์ 5 ซ้ำ (n=20) โดยอาหารทดลองประกอบด้วย อาหารที่มีข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเป็นพื้นฐาน (ไม่เสริมบีเทน) และอาหารพื้นฐานเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรด์และ บีเทนแอนไฮดรัสที่ระดับ 2 กก.ต่อตันอาหาร เท่ากัน      ผลการทดลองพบว่า การเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรด์และ  บีเทนแอนไฮดรัสสามารถเพิ่มน้ำหนักไข่ น้ำหนักไข่ขาว น้ำหนักไข่แดง และระดับโปรตีนในไข่แดงและไข่ทั้งฟอง (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต (P>0.05) นอกจากนี้ การเสริมบีเทนทั้งสองชนิดในอาหารช่วยลด H/L ratio คอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอไรด์ (P<0.05) ในขณะที่ช่วยเพิ่มระดับ HDL และกรดไขมันอิสระในเลือด รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับ Linolenic acid (C18:3n3), DHA, และ Omega 3 ในไข่แดงสูงกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05)

References

ภัทรบุตร มาศรัตน์. ม.ป.ป. เมทาบอลิซึมของไลโปโปรตีน. เอกสารประกอบการสอน. กรุงเทพ: ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. 15 น.

วิโรจน์ จันทร์รัตน์. 2538. เลือดและของเหลวในร่างกาย: กายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว์ปีก. เชียงใหม่: สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. 873 น.

Abobaker, H., Y. Hu, Z. Hou, Q. Sun and A.A. Idriss. 2017. Dietary betaine supplementation increases adrenal expression of steroidogenic acute regulatory protein and yolk deposition of corticosterone in laying hens. Poult. Sci. 96(12): 4389-4398.

Albuquerque, A., J.A. Neves, M. Redondeiro, M. Laranjo, M.R. Félix, A. Freitas, J.L. Tirapicos and J.M. Martins. 2017. Long term betaine supplementation regulates genes involved in lipid and cholesterol metabolism of two muscles from an obese pig breed. Meat Sci. 124: 25-33.

Altan, O., A. Altan, M. Cabuk and H. Bayraktar. 2000. Effect of heat stress on some blood parameter in broiler. Turk. J. Vet. and Anim Sci. 24: 145-148.

Amerah, A.M. and V. Ravindran. 2015. Effect of coccidia challenge and natural betaine supplementation on performance, nutrient utilization, and intestinal lesion scores of broiler chickens fed suboptimal level of dietary methionine. Poult. Sci. 94(4): 673-680.

AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 17thed. Gaithhersburg: The Association of official analytical chemists. 2200 p.

Awad, A.L., A.F. Ibrahim, H.N. Fahim and M.M. Beshara. 2014. Effect of dietary betaine supplementation on growth performance and carcass traits of Domyati duckling under summer conditions. Egypt. Poult. Sci. 34(4): 1019-1038.

Cadogan, D.J., R.G. Campbell, D. Harrison and A.C. Edwards. 1993. The Effect of Betaine on the Growth Performance and Carcass Characteristics of Female Pigs. In Batterham, E.S. (Ed.) Manipulating Pig Production. Victoria: Australasian Pig Science Association. 219 p.

Droge, W. 2002. Free radical in physiological control of cellular function. Physiological Reviews 82: 47-95.

Elkin, R.G. and E.S. Lorenz. 2009. Feeding laying hens a bioavailable soy sterol mixture fails to enrich their eggs with phytosterols or elicit egg yolk compositional changes. Poult. Sci. 88(1): 152-158.

Fu, Q., Z.X. Leng, L.R. Ding, T. Wang, C. Wen, and Y.M. Zhou. 2016. Complete replacement of supplemental DL-methionine by betaine affects meat quality and amino acid contents in broilers. Anim. Feed Sci. and Tech. 212: 63-69.

He, L.W., Q.X. Meng, D.Y. Li, Y.W. Zhang and L.P. Ren. 2015. Meat quality, oxidative stability and blood parameters from Graylag geese offered alternative fiber sources in growing period. Poult. Sci. 94(4): 750-757.

Huang, J., D. Yang, S. Gao and T. Wang. 2008. Effects of soy-lecithin on lipid metabolism and hepatic expression of lipogenic genes in broiler chickens. Livest. Sci. 118(1-2): 53-60.

Idriss, A.A., Y. Hu, Q. Sun, L. Jia and Y. Jia. 2017. Prenatal betaine exposure modulates hypothalamic expression of cholesterol metabolic genes in cockerels through modifications of DNA methylation. Poult. Sci. 96(6): 1715-1724.

Laudadio, V. and V. Tufarelli. 2011. Influence of substituting dietary soybean meal for dehulled-micronized lupin (Lupinus albus cv. Multitalia) on early phase laying hens production and egg quality. Livest. Sci. 140: 184-188.

Lentfer, T.L., H. Pendl, S.G. Gebhardt-Henrich, E.K. Fröhlich, and E. Von Borell. 2015. H/L ratio as a measurement of stress in laying hens methodology and reliability. Br. Poult. Sci. 56(2): 157-163.

Lepage, G., and C.C. Roy. 1986. Direct transesterification of all classes of lipids in a one-step reaction. J. Lipid. Res. 27: 114-120.

Nutrient Research Council. 1994. Nutrient Requirement of Poultry. 9thed. Washington, D.C: NRC.

Park, S.O. and W.K. Kim. 2017. Effects of betaine on biological functions in meat-type ducks exposed to heat stress. Poult. Sci. 96(5): 1212-1218.

Pillai, P.B., A.C. Fanatico, M.E. Blair and J.L. Emmert. 2006. Homocysteine remethylation in broilers fed surfeit choline or betaine and varying level and source of methionine from eight to twenty-two days of age. Poult. Sci. 85(6): 1729-1736.

R Core Team. 2016. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. [Online]. Available http:/www.R-project.org/ (1 May 2017).

Ratriyanto, A., R. Mosenthin, R. Bauer and M. Eklund. 2009. Metabolic, osmoregulatory and nutritional functions of betaine in monogastric animals. Asian Aust. J. Anim. Sci. 22(10): 1461-1476.

Sayed, M.A.M. and J. Downing. 2011. The effects of water replacement by oral rehydration fluids with or without betaine supplementation on performance, acid-base balance, and water retention of heat-stressed broiler chickens. Poult. Sci. 90(1): 157-167.

Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. 1992. Principles and Procedure Statistics. 2ndEdn. Singapore: McGraw-Hill Book Co., Inc.

Sun, H., W.R. Yang, Z.B. Yang, Y. Wang, S.Z. Jiang and G.G. Zhang. 2008. Effects of betaine supplementation to methionine deficient diet on growth performance and carcass characteristics of broilers. Am. J. Anim. Vet. Sci. 3(3): 78-84.

Van Elswyk, M.E. 1997. Comparison of n-3 fatty acid source in laying hen rations for improvement of whole egg nutritional quality: A review. The Brit. J. Nutr. 78: 61-69.

Wang, Y.Z., Z.R. Xu and J. Feng. 2004. The effect of betaine and DL-methionine on growth performance and carcass characteristics in meat ducks. Anim. Feed Sci. and Tech. 116(1-2): 151-159.

Zhai, W.S., L. Neuman, M.A. Latour and P.Y. Hester. 2008. The effect of male and female supplementation of l-Carnitineon reproductive traits of white leghorns. Poult. Sci. 87(6): 1171-1181.

Zhao, P.Y. and I.H. Kim. 2017. Effect of diets with different energy and lysophospholipids levels on performance, nutrient metabolism, and body composition in broilers. Poult. Sci. 96(5): 1341-1347.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-07-2019