ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง

ผู้แต่ง

  • มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • สิทธิศักดิ์ จีนพงษ์พันธุ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • พรพัชรา นารโท คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • ศรัณย์ หุ่นจันทร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • อรอุมา รุ่งจักรวาลชัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • อณัญญา ปานทอง คณะสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี
  • วรางคณา กิจพิพิธ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี

คำสำคัญ:

ไก่ไข่, กรดไขมัน, ไข่ไก่, คุณภาพไข่, บีเทน, โลหิตวิทยา, สมรรถภาพการผลิต

บทคัดย่อ

บีเทนเป็นอนุพันธ์ไตรเมทิลของไกลซีนมีคุณสมบัติในการให้หมู่เมทิลสำหรับ Remethylation ของ Homocysteine เป็นเมทไธโอนีน การทดลองครั้งนี้ศึกษาประสิทธิภาพ  ของการให้บีเทนต่อสมรรถภาพการผลิต โลหิตวิทยา คุณภาพไข่ คอเลสเตอรอล และกรดไขมันในไข่แดง โดยใช้ไก่ไข่พันธุ์ไฮเซคบาวน์ จำนวน 300 ตัว อายุ 20 สัปดาห์ สุ่มเข้าสู่แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 ทรีทเมนต์ 5 ซ้ำ (n=20) โดยอาหารทดลองประกอบด้วย อาหารที่มีข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเป็นพื้นฐาน (ไม่เสริมบีเทน) และอาหารพื้นฐานเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรด์และ บีเทนแอนไฮดรัสที่ระดับ 2 กก.ต่อตันอาหาร เท่ากัน      ผลการทดลองพบว่า การเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรด์และ  บีเทนแอนไฮดรัสสามารถเพิ่มน้ำหนักไข่ น้ำหนักไข่ขาว น้ำหนักไข่แดง และระดับโปรตีนในไข่แดงและไข่ทั้งฟอง (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต (P>0.05) นอกจากนี้ การเสริมบีเทนทั้งสองชนิดในอาหารช่วยลด H/L ratio คอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอไรด์ (P<0.05) ในขณะที่ช่วยเพิ่มระดับ HDL และกรดไขมันอิสระในเลือด รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับ Linolenic acid (C18:3n3), DHA, และ Omega 3 ในไข่แดงสูงกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-02