การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาลำไย

ผู้แต่ง

  • วรางคณา เรียนสุทธิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

คำสำคัญ:

ลำไย, บอกซ์-เจนกินส์, การพยากรณ์รวม, การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาลำไย 3 วิธี ที่ได้จากวิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลข      ชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก และวิธีการพยากรณ์รวม โดยใช้อนุกรมเวลาราคาลำไยเฉลี่ยต่อเดือนจากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 155 ค่า ข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
จำนวน 149 ค่า สำหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ ข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 6 ค่า สำหรับการคัดเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมโดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยและเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพยากรณ์รวมมีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งมีตัวแบบพยากรณ์เป็น    สูตร.jpg

  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-04