การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาลำไย

ผู้แต่ง

  • วรางคณา เรียนสุทธิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

คำสำคัญ:

ลำไย, บอกซ์-เจนกินส์, การพยากรณ์รวม, การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาลำไย 3 วิธี ที่ได้จากวิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลข      ชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก และวิธีการพยากรณ์รวม โดยใช้อนุกรมเวลาราคาลำไยเฉลี่ยต่อเดือนจากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 155 ค่า ข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 149 ค่า สำหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ ข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 6 ค่า สำหรับการคัดเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมโดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยและเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพยากรณ์รวมมีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งมีตัวแบบพยากรณ์เป็น    สูตร.jpg

  

References

มิติชนออนไลน์. 2560. สถานการณ์ผลผลิตลำไยปี 60 บริหารจัดการอย่างเป็นระบบไม่กระทบผลผลิต-ราคา. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.matichon.co.th/news/587446 (13 ธันวาคม 2560).

มุกดา แม้นมินทร์. 2549. อนุกรมเวลาและการพยากรณ์. กรุงเทพฯ: โฟร์พริ้นติ้ง. 448 น.

แม่โจ้โพลล์. 2557. การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตและราคาลำไยภาคเหนือ ปีการผลิต 2557. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.maejopoll.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_maejopoll/Doc_25570724092703_644288.pdf (13 ธันวาคม 2560).

วรางคณา กีรติวิบูลย์. 2556. ตัวแบบพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย. ว.วิทยาศาสตร์ มศว 29(2): 9-26.

วรางคณา กีรติวิบูลย์ และเจ๊ะอัฐฟาน มาหิเละ. 2556. ตัวแบบพยากรณ์ความเร็วลมตามแนวชายฝั่ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. ว.วิจัย มข 18(1): 32-50.

วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล. 2549. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาทองคำรูปพรรณรายวันระหว่างวิธีการพยากรณ์ของโฮลต์ วิธีการพยากรณ์ของบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม. ว.มหาวิทยาลัยนเรศวร 14(2): 9-16.

สมเกียรติ เกตุเอี่ยม. 2548. เทคนิคการพยากรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 328 น.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. ลำไย: ราคาลำไยสดทั้งช่อ A รายเดือนที่เกษตรกรขายได้ที่สวน ทั้งประเทศ ปี 2540-2560. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/Horticulture/longan.pdf (13 ธันวาคม 2560).

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ม.ป.ป. ศูนย์ข้อมูลผลไม้: ลำไย. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.oae.go.th/fruits/index.php/longan-data (13 ธันวาคม 2560).

Bowerman, B.L. and R.T. O’Connell. 1993. Forecasting and Time Series: An Applied Approach. 3rd Ed. California: Duxbury Press. 726 p.

Box, G.E.P., G.M. Jenkins and G.C. Reinsel. 1994. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3rd Ed. New Jersey: Prentice Hall. 712 p.

Montgomery, D.C., E.A. Peck and G.G. Vining. 2006. Introduction to Linear Regression Analysis. 4th Ed. New York: Wiley. 672 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04-07-2019