สมบัติดินบางประการและการเข้าสู่รากของเชื้อราอาร์บัสคูราไมคอร์ไรซา ในแปลงกาแฟอราบิก้าภายใต้รูปแบบการปลูกที่แตกต่างกัน

ผู้แต่ง

  • ผานิตย์ นาขยัน สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ประชา เตชนันท์ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน กรุงเทพฯ
  • วิชญ์ภาส สังพาลี สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • สาวิกา กอนแสง สาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

กาแฟอราบิก้า, อินทรียวัตถุ, รูปแบบการปลูกเชื้อราอาร์บัสคูราไมคอร์ไรซา

บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติดิน          บางประการ และการดำรงอยู่ของเชื้อราอาร์บัสคูรา      ไมคอร์ไรซา (AMF) ในแปลงกาแฟอราบิก้าภายใต้รูปแบบการปลูกที่ต่างกัน เพื่อหาแนวทางการปลูกกาแฟที่เหมาะสมต่อสภาพนิเวศที่สูงและลาดชัน ในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดยสุ่มวางแปลงใน 5 พื้นที่ มีการปลูกกาแฟภายใต้รูปแบบ   ที่แตกต่างกัน คือ การปลูกกาแฟร่วมกับไม้ผลเมืองหนาว การปลูกกาแฟผสมผสาน การปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว การปลูกกาแฟใต้เรือนยอดป่าธรรมชาติ และการปลูกกาแฟ ในพื้นที่ป่าฟื้นฟู เก็บตัวอย่างดินแปลงละ 3 จุด เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการ เก็บรากและดินใกล้รากเพื่อวิเคราะห์อัตราการสร้างอาณานิคมและนับจำนวนสปอร์ในดินบริเวณราก วัดอัตราการซึมน้ำผ่าน  ผิวดินในแปลง สุ่มเก็บผลกาแฟแปลงละ 600 ผล  ชั่งน้ำหนักสดและแห้ง ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของดินจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง (อินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส อัตราการซึมน้ำผ่านผิวดิน และจำนวนสปอร์ของเชื้อรา AMF) ในสภาพการปลูกกาแฟใต้เรือนยอด   ป่าธรรมชาติ และการปลูกกาแฟผสมผสาน ส่งผลให้ต้นกาแฟผลิตเมล็ดผลสดและผลแห้งได้น้ำหนักต่อ 150 เมล็ด มากกว่าการปลูกกาแฟร่วมกับไม้ผลเมืองหนาวหรือการปลูกกาแฟในพื้นที่ป่า ในขณะที่การปลูกกาแฟเชิงเดี่ยวไม่ทำให้ต้นกาแฟผลิตเมล็ดได้ดีเท่าการปลูกภายใต้ไม้ยืนต้น จึงสรุปได้ว่าการปลูกกาแฟภายใต้ป่าธรรมชาติ หรือการปลูกไม้ผสมผสาน (วนเกษตร) ให้ผลดีและเหมาะสมต่อเกษตรกรบนพื้นที่สูงมากกว่าการปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-25