ผลของการใช้ฟักทองหมักร่วมกับรำข้าวในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมือง

ผู้แต่ง

  • ชัยวัฒน์ สิงห์ชัย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี อุทัยธานี
  • ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย เชียงราย
  • สมชาติ ธนะ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
  • โชค โสรัจกุล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
  • ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ สาขาวิชาเทคโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา

คำสำคัญ:

ฟักทองหมัก, หัวเชื้อจุลินทรีย์, ประสิทธิภาพ, การผลิต, คุณภาพเนื้อ, ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้ฟักทองหมักร่วมกับรำข้าวในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพเนื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ กระบวนการหมักฟักทองทำได้โดยการผสมฟักทองกับน้ำในอัตราส่วน 2:1 ร่วมกับกากน้ำตาล 1.0% (w/v) และหัวเชื้อจุลินทรีย์ในอัตราส่วน 0.1% (w/v)                ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส ได้แก่ Trichoderma spp. กลุ่มที่ผลิตเอนไซม์      อะไมเลส ได้แก่ Rhizopus oryzae Mucor spp. และยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ทำการหมักไว้ในภาชนะปิดสนิทเป็นระยะเวลา 7 วัน ผลการทดลองพบว่าฟักทองที่ผ่านการหมักมีคุณค่าทางโภชนะ คือ โปรตีน 18.05% ไขมัน 7.23% เยื่อใย 18.92% และวัตถุแห้ง 6.19% จากการใช้ฟักทองหมักผสมรำหยาบทดแทนอาหารข้นสำเร็จรูปโปรตีน 19% ในอัตราส่วน 10, 20 และ 30% ในการเลี้ยงไก่จำนวน 30 ตัวต่อกลุ่ม อายุเริ่มต้น 14 วัน น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 112 กรัมต่อตัว เป็นระยะเวลา 4-12 สัปดาห์ พบว่าการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการผลิตของไก่ประดู่หางดำ เช่น การเจริญเติบโตเฉลี่ย ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว ในทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ในขณะที่ค่าอาหารในการเลี้ยงไก่เมื่อมีการเสริมฟักทองหมักในอาหารข้น 10, 20 และ 30% มีต้นทุนค่าอาหารลดลงเท่ากับ 25.19, 38.20 และ 49.05% ตามลำดับ คุณภาพซากเนื้ออกไก่พบว่า ปริมาณของกรดอะมิโนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่กรดไขมันพบว่ามีการสะสมกรดโอเลอิก (C18:1) กรดสเตียริค (C18:0) และกรดอะราคิโดนิก (C20:4) เพิ่มขึ้นในเนื้อไก่เมื่อได้รับอาหารข้นที่มีการเสริมฟักทองหมัก

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamafio, N.A., M. Sakyiamah and J. Tettey. 2010. Fermentation in cassava (Manihot esculenta Crantz) pulp juice improves nutritive value of cassava peel. African Journal of Biochemistry Research 4(3): 51-56.

Akinfemi, A., O.A. Adu and F. Doherty. 2010. Conversion of sorghum stover into animal feed with white-rot fungi: Pleurotus ostreatus and Pleurotus pulmonarius. African Journal of Biochemistry Research 9(11): 1706-1712.

Al-maadhidi, J.F., M. Al-khatib, S.R. Farhan and H. Fahim. 2010. Effect of different nitrogen sources supplement on the final crude protein yield from fermented corn cob. Journal of Madenat Alelem College 2(1): 26-31.

AOAC. 2006. Chapter 4: Animal feed. In Official Methods of Analysis. 18th ed. Arlington: AOAC International.

Aumaître, A. 1999. Quality and safety of animal products. Livestock Production Science 59: 113-124.

Belewu, M.A. and F.T. Babalola. 2009. Nutrient enrichment of waste agricultural residues after solid state fermentation using Rhizopus oligosporus. Journal of Applied Biosciences 13: 695-699.

Chaiwang, N., S. Jaturasitha, K. Sringarm, T. Bunmee, N. Chomchai, D. Prakotrat, K. Pugdeethai, W. Chaichaum and M. Wicke. 2012. Comparison of fatty acid composition between White Lamphun and Brahman Crossbred cattle raised with fresh Pangola grass.Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 11(1): 303-308.

Chen, Y., Y. Qiao, Y. Xiao, H. Chen, L. Zhao, M. Huang and G. Zhou. 2016. Differences in physicochemical and nutritional properties of breast and thigh meat from crossbred chickens, commercial broilers, and spent hens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 29(6): 855-864.

Danmek, K., T. Thana, C. Sorachakula and C. Dongpaleedham. 2016. Maize husk silage: a new choice of reduced cost for beef cattle farmer. Thaieduzine 2(3): 45-51. [in Thai]

Department of Livestock Development. 2004a. Table of Nutritive Values Database of Feed Stuffs. 26 p. In The guidance document. Bangkok: Department of Livestock, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Department of Livestock Development. 2004b. Standard Forage Fermentation. 23 p. In The guidance document. Bangkok: Department of Livestock, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Department of Livestock Development. 2004c. Standard forage dry. 22 p. In The Guidance Document. Bankok: Department of Livestock, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Elinge, C.M., A. Muhammad, F.A. Atiku, A.U. Itodo, J. PeniI, O.M. Sanni and A.N. Mbongo. 2012. Proximate, mineral and anti-nutrient composition of pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds extract. International Journal of Plant Sciences 2(5): 146-150.

Ezekiel, O.O., O.C. Aworh, H.P. Blaschek and T.C. Ezeji. 2010. Protein enrichment of cassava peel by submerged fermentation with Trichoderma viride (ATCC 36316). African Journal of Biotechnology 9(2): 187-194.

Feng, J., X. Liu, Z.R. Xu, Y.Y. Liu and Y.P. Lu. 2007. Effects of Aspergillus oryzae 3.042 fermented soybean meal on growth performance and plasma biochemical parameters in broilers. Animal Feed Science and Technology 134: 235-242.

Folch, J., M. Lee and G.H.S. Stanley. 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissue. The Journal of Biological Chemistry 226: 497-509.

Hongladdaporn, C., S. Kullawong, S. Kruttaga, C. Jongnok, N. Hancherngchai, K. Limsawat and S. Mungsri. 2014. Effect of protein levels in diet on growth performance of Chee chickens. Khon Kaen Agriculture Journal 42(Suppl.1): 345-350. [in Thai]

Iheukwumere, F., E. Ndubuisi and E. Mazi. 2009. Effect of feeding corn cob meal on growth, nutrient digestibility and organ characteristics of finisher broilers. International Journal of Natural and Applies Sciences 5(1): 49941.

Jaturasitha, S., R. Khiaosa-ard, A. Phongphaew, A. Leotaragul, S. Saitong, T. Apichatsrungkoon, V. Leangwunta and N. Longani. 2004. The effect of strain, sex, weight and muscle on fat quality of Thai native and crossbred chickens (Gai Baan Thai). pp. 127-136. In Proceedings of the 42th Kasetsart University Annual Conference. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Klahan, R., B. Yuangsoi and J. Weeragul. 2014. Growth performance, feed utilization and edible flesh quality of hybrid cat fish (Clarias macrocephalus × C. gariepinus) fed with feed contained pumpkin. Khon Kaen Agriculture Journal 42(Suppl.1): 785-791. [in Thai]

Leotaragul, A., D. Sopha and J. Kammongkun. 2014. Egg production and chick production cost of crossbred Pradu Hangdum Chiangmai–Rhode Thai chicken raised in farmer farm. Khon Kaen Agriculture Journal 42(Suppl.1): 285-289. [in Thai]

Morrison, W.R. and L.M. Smith. 1964. Preparation of fatty acid methyl esters and dimethylacetals form lipids with boron fluoride-methanol. The Journal of Lipid Research 5: 600-608.

Muntean, E. 2005. Quantification of carotenoids from pumpkin juice by HPLC-DAD. Scientifical Researches. Agroalimentary Processes and Technologies XI: 123-128.

National Research Council. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th ed. Washington, DC: National Academy Press. 176 p.

Oboh, G. 2006. Nutrient enrichment of cassava peels using a mixed culture of Saccharomyces cerevisae and Lactobacillus spp. solid media fermentation techniques. Electronic Journal of Biotechnology 9: 46-49.

Oboh, G., A.A. Akindahunsi and A.A. Oshodi. 2002. Nutrient and anti-nutrient contents of Aspergillus niger-fermented cassava products (flour and garri). Journal of Food Composition and Analysis 15: 617-622.

Oboh, G. and C.A. Elusiyan. 2007. Changes in the nutrient and anti-nutrient content of micro-fungi fermented cassava flour produced from low-and medium-cyanide variety of cassava tubers. African Journal of Biotechnology 6(18): 2150-2157.

The USDA National Nutrient Data Base for Standard Reference. 2013. Pumpkin (Cucurbita spp.), fresh, nutritive value per 100 g. [Online]. Available: https://www.nutrition-and-you.com/pumpkin.html (24 March 2019).

Thevenieau, F. and J.M. Nicaud. 2013. Microorganisms as sources of oils.Oil Fat Crop & Lipid OCL. 20(6): D603.

Thongkrathok, R. 2010. Effect of Fermented Cassava Pulp on Digestibility, Growth Performance and Carcass Quality of Broilers. Master Thesis. Suranaree University of Technology. 101 p. [in Thai]

Wilkinson, M. 1990. Siliage UK. UK: Cambrian Prister Aberystwyth Ltd. 185 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-23