สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดอินโดล-3-แอซิติกของเชื้อ Streptomyces และการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

Authors

  • ขนิษฐา สมตระกูล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย มหาสารคาม
  • ณัฐมล ศรีภาษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย มหาสารคาม
  • สุดารัตน์ ลาดเสนา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย มหาสารคาม
  • อภิเดช แสงดี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย มหาสารคาม
  • วราภรณ์ ฉุยฉาย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์

Keywords:

กรดอินโดล-3-แอซิติก, ข้าวขาวดอกมะลิ 105, สเตรบโตมัยซีส

Abstract

การศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อทดสอบผลของอุณหภูมิ  pH และโซเดียมคลอไรด์ ต่อการผลิตกรดอินโดล-3- แอซิติกโดยแบคทีเรีย 4 ชนิดที่คัดแยกได้จากปุ๋ยมูลไส้เดือน ได้แก่ Streptomyces sp. SEF4, Streptomyces sp. SEF11, Streptomyces sp. SEF28 และStreptomyces sp. SEF37 รวมทั้งศึกษาผลของน้ำเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียและสารแขวนลอยของแบคทีเรียทั้งสี่ชนิด ต่อการกระตุ้นการงอกและการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของข้าวขาว      ดอกมะลิ 105 ผลการศึกษาพบว่าแบคทีเรียทั้ง 4 สายพันธุ์ผลิตกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ดีที่อุณหภูมิ                27-30ºซ. (18.8-20.7 มก./ลิตร) และpHระหว่าง 7-9 โดย Streptomyces sp. SEF4, Streptomyces sp. SEF11 และ Streptomyces sp. SEF28 สามารถผลิตกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ดีในสภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 2.55 อย่างไรก็ตามการใช้สารแขวนลอยของแบคทีเรียไม่มีผลต่อการกระตุ้นการงอกและการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่วนการใช้น้ำเลี้ยงเซลล์ของ Streptomyces sp. SEF11, Streptomyces sp. SEF28 และ Streptomyces sp. SEF37 มีแนวโน้มช่วยกระตุ้นให้เมล็ดข้าวงอกเร็วขึ้น ในขณะที่น้ำเลี้ยงของ Streptomyces sp.  SEF4 และ Streptomyces sp. SEF11  มีแนวโน้มเพิ่มความยาวของยอด แต่น้ำเลี้ยงเซลล์ทุกชนิดทำให้ความยาวรากของต้นกล้าข้าวลดลง อย่างไรก็ตามการที่แบคทีเรียเหล่านี้ผลิตกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ในสภาวะที่มีเกลือและเป็นด่างจึงมีโอกาสเป็นไปได้ในการใช้แบคทีเรีย Streptomyces ร่วมกับการปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-28

Most read articles by the same author(s)