วิเคราะห์ความแตกต่างการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคเขตเมืองและนอกเมืองในจังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • จำเนียร บุญมาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ไทย
  • ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ไทย

Keywords:

การตัดสินใจซื้อ, สินค้าเกษตรอินทรีย์

Abstract

วิเคราะห์ความแตกต่างการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคเขตเมืองและนอกเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างผู้บริโภคที่อาศัยในเขตเมืองและนอกเมือง สินค้าเกษตรอินทรีย์ประกอบไปด้วย 13 ชนิด จัดแบ่งกลุ่มจำนวน 5 กลุ่ม ตามคุณสมบัติของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวน 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 2,500 ราย ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า พบว่า เหตุผลในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่ม และผู้บริโภคที่อาศัยต่างพื้นที่กันมีการเหตุผลการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน ส่วนสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มพืชไร่ กลุ่มสินค้าอินทรีย์แปรรูป และกลุ่มสินค้าอินทรีย์สด พบว่าผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ต่างพื้นที่กันมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการจัดทำกลยุทธ์ด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวนี้ ควรมีความแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-28

Most read articles by the same author(s)