วิเคราะห์ความแตกต่างการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคเขตเมืองและนอกเมืองในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • จำเนียร บุญมาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ไทย
  • ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ไทย

คำสำคัญ:

การตัดสินใจซื้อ, สินค้าเกษตรอินทรีย์

บทคัดย่อ

วิเคราะห์ความแตกต่างการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคเขตเมืองและนอกเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างผู้บริโภคที่อาศัยในเขตเมืองและนอกเมือง สินค้าเกษตรอินทรีย์ประกอบไปด้วย 13 ชนิด จัดแบ่งกลุ่มจำนวน 5 กลุ่ม ตามคุณสมบัติของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวน 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 2,500 ราย ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า พบว่า เหตุผลในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกลุ่ม และผู้บริโภคที่อาศัยต่างพื้นที่กันมีการเหตุผลการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน ส่วนสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มพืชไร่ กลุ่มสินค้าอินทรีย์แปรรูป และกลุ่มสินค้าอินทรีย์สด พบว่าผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ต่างพื้นที่กันมีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการจัดทำกลยุทธ์ด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวนี้ ควรมีความแตกต่างกัน

References

Bhisalbutra, L. and P. Bhisalbutra. 2009. Analysis of Agricultural Product Buyer Behavior. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University Press. 480 p [in Thai]

Greennet. 2015. The organic agriculture market in Thailand. [Online]. Available http://www.greennet.or.th/article/1009 (3 August 2018).

Institute for Population and Social Research. 2018. Factors affecting consumer behavior with regards to health products. 76p. In Research project. Bangkok: Mahidol University. [In Thai]

Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2011. Organic Agriculture Part1: The Production, Processing, Labelling and Marketing of Produce and Products from Organic Agriculture. Bangkok: Guidance on the Application of Thai Agricultural STANDARD TAS 9000 Past 1(G)-2014, The Royal Gazette. 39 p.

Panplum, P. 2016. Factors affecting consumers’ willingness to pay for organic products in green markets and specialty health food chain stores in the Bangkok metropolis and vicinity. Journal of Modern Management Science 14(1): 10.

Sangkumchaliang, P. and H. Wen-Chi. 2012. Consumers’ perceptions and attitudes of organic food products in northern Thailand. International Food and Agribusiness Management Review 15(1): 87-102.

Schobesberger, B.R., I. Darnhofer, S. Somsook and C.R. Vogl. 2008. Consumer perceptions of organic foods in Bangkok Thailand. Food Policy 33: 112-121.

Supinacharoen, K. 2013. Relationship among Factors Influencing Decision to Purchase Organic Rice. Master Thesis. Kasetsart University. 110 p.

Wier, M. and L.M. Andersen. 2003. Consumer Demand for Organic Foods-attitudes, Values and Purchasing Behavior. Denmark: AKF- Institute of Local Government Studies. 71 p.

Wongmontha, S. 1999. Marketing Strategy: Marketing Planning. Bangkok: Thira Film and Cytex. 295 p. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019