การยอมรับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • ปิยะ พละปัญญา สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Keywords:

เศรษฐกิจพอเพียง, การยอมรับ, จังหวัดเชียงใหม่

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับความรู้จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกร บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 350 คนเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และร้อยละ (Percentage)

            ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่ากึ่งหนึ่งไม่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการยอมรับเรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีระดับการยอมรับมาก 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการปฏิบัติตน หลักการพึ่งพาตนเอง และการนำไปปฏิบัติต้องมีความพอเพียงในด้านต่างๆ ในระดับปานกลาง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการทำอาชีพที่สอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต และการดำเนินชีวิตทางภาคเกษตร ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการยอมรับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาในประเด็น  1) การเข้าถึงเกษตรกรทำได้ยาก เนื่องจากเกษตรกรเป็นชาวเขา การรับรู้เรื่องที่ผู้ส่งสารอาจไม่ชัดเจน สื่อสารไม่ตรงกัน  2) เนื้อหาสาระบางทีเข้าใจยาก ผู้ส่งสารไม่สามารถทำให้เกษตรกรสนใจเนื้อหาได้  3) ช่องทางการสื่อสารการเข้าถึงหมู่บ้านไม่ยาก แต่ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 4) การเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ ของเกษตรกรยังไม่มากพอ ส่วนข้อเสนอแนะในการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกร ได้แก่  1) ควรมีผู้ส่งสาร       ที่มีความรู้ และความสามารถในการสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้  2) เนื้อหาควรใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับเกษตรกร  3) ผู้รับสารควรมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้         ใฝ่เรียน พร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-28