การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • สามารถ ใจเตี้ย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, การใช้ประโยชน์, เกษตรกร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกร  2) คาดการณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์วัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรในครัวเรือนของเกษตรกร และ 3) พัฒนาแนวทางการผลิตวัสดุปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกร จำนวน 159 ราย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมการเกษตร  จำนวน 18 ราย ในชุมชนสะลวง–ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.94) จำนวนการจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพยากรณ์การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.024)  ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอแนะแนวทางการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้การสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

References

Anderson, L.W. 1988. Education Research Methodology and Measurement: An International Handbook. Victoria: Pergamon. 964 p.

Brian, S.E. 2009. Mulitivariable Modeling and Mulitivariate Analysis for the Behavioral Sciences. Boca Raton: CRC. 320 p.

Center of Fuels and Energy from Biomass. 2017. Biomass Potential in Thailand. [Online]. Available http://www.iscisaraburee.sc.chula.ac.th/2017/index.php/2016/06/06/i-sink-under-the-weight-of-the-splendour/. (14 November 2019). [in Thai]

Cronbach, L.J. 1951. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 16: 297-334.

Daniel, W.W. 2010. Biostatistics: Basic Concepts and Methodology for the Health Sciences. 9thed. New York: John Wiley & Sons. 956 p.

En, S. 2011. Utilising agricultural waste to enhance food security and conserve the environment. The African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development 11: 1-9.

Hangsoongnern, T., P. Angkasith, A. Opatpatanakit and R. Sirisunyluck. 2014. Organic farming system in the context of sufficiency economy: case study of organic farmers in Mae Rim Watershed, Chiang Mai Province. Journal of Agriculture 30(1): 61-69. [in Thai]

Jaitia, S. 2013. Development of healthy home garden vegetable production at Saluang -Keelek community, Maerim district, Chiang Mai province. Rajabhat Chang Mai Research Journal 14(2): 15-22. [in Thai]

Jaitia, S. 2015. The production factors in pesticide–free vegetables management at Saluang -Keelek community, Mae Rim district, Chiang Mai. Journal of Agri. Research & Extension 30(1): 51-58. [in Thai]

Laeadon, K. 2019. Production and formulation development of soil based from agricultural waste material for distribution, Case study of housewife group’s Nongtad subdistrict Maungburiram district ,Buririam province. Journal of Agri. Research & Extension 36(3): 66-77. [in Thai]

Matthew, B.M. and A.M. Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. 2nded. London: SAGE publications. 338 p.

Nigussie, A., T.W. Kuyper and A. Neergaard. 2015. Agricultural waste utilization strategies and demand for urban waste compost: evidence from smallholder farmers in Ethiopia. Waste Management 44: 82-93.

Obi, F.O., B.O. Ugwuishiwu and J.N. Nwakaire. 2016. Agricultural wastes concept, generation, utilization and management. Nigerian Journal of Technology 35(4): 957-964.

Oladipo, F.O., O.D. Olorunfemi, O.D. Adetoro and T.O. Oladele. 2017. Farm waste utilization among farmers in Irepodun local government area, Kwara State, Nigeria: implication for extension education service delivery. Ruhuna Journal of Science 8: 1-11.

Ratneetoo, B. and S. Wongkrachang. 2018. Effects of organic agriculture wastes for soil improvement on growth and yield of Hom Kradungnga rice (Southern local rice varieties). Khon Kaen Agricultural Journal 46(SUPPL.1): 463-467. [in Thai]

Tengkaew, S. and D. Wiwattanadate. 2014. Study of source and potential of biomass from field corn in Thailand. Prince of Naradhiwas University Journal 6(3): 103-111. [in Thai]

Tuyharn, S., K. Praiwan, R. Jantasri and S. Pimratch. 2013. Study of the suitable soil-based growing media for chinese kale (Brassica alboglabra). Pawarun Agriculture Journal 10(2): 117-124. [in Thai]

Wang, Z.W., T.Z. Lei, X.Y. Yan, Y.L. Li, X.F. He and J.L. Zhu. 2012. Assessment and utilization of agricultural residue resources in Henan province. China. Bio Resource 7(3): 3847-3861.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-08-2021