ประสิทธิภาพของด้วงเต่า Serangium japonicum และแตนเบียน Eretmocerus sp. ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci ในพริก

ผู้แต่ง

  • นางสาวสายฝน ทดทะศรี คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำสำคัญ:

ด้วงเต่า, Serangium japonicum, แตนเบียน, Eretmocerus sp., การห้ำ, การเบียน

บทคัดย่อ

แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพริก เนื่องจากเป็นแมลงที่เป็นพาหะ นำโรคใบหงิกเหลืองพริก (Pepper yellow leaf curl virus; PeYLCV) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบในพริกด้วยด้วงเต่า Serangium japonicum และแตนเบียน Eretmocerus sp. วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) 4 กรรมวิธี 6 ซ้ำ กรรมวิธีที่ 1 ไม่ปล่อยศัตรูธรรมชาติ กรรมวิธีที่ 2 ปล่อยด้วงเต่า Serangium japonicum 3 คู่/ต้น กรรมวิธี   ที่ 3 ปล่อยแตนเบียน  Eretmocerus sp. 6 ตัว/ตร.ม. และกรรมวิธีที่ 4 ปล่อยแตนเบียน Eretmocerus sp. 6 ตัว/ตร.ม. ร่วมกับด้วงเต่า Serangium japonicum 3 คู่/ต้น (ปล่อยหลัง 1 สัปดาห์) พบว่าในสัปดาห์ที่ 8 กรรมวิธีที่ 3 พบจำนวนแมลงหวี่ขาวยาสูบน้อยที่สุด คือ 27.67 ตัว/ต้น (ลดลง 17.39 เท่า) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 และ 4 ที่พบแมลงหวี่ขาวจำนวน 48.67 ตัว/ต้น (ลดลง 9.89 เท่า) และ 49.33 ตัว/ต้น (ลดลง 9.75 เท่า) ตามลำดับ พบจำนวนแตนเบียน Eretmocerus sp. มากที่สุดในกรรมวิธีที่ 3 คือ 59.33 ตัว/ตร.ม. ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 ที่พบ 12.00 ตัว/ตร.ม. ส่วนจำนวนด้วงเต่า ที่พบในวิธีการปล่อยด้วงเต่าชนิดเดียวและการปล่อยแตนเบียนร่วมกับด้วงเต่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกสัปดาห์ที่ทดสอบ

References

Asian Vegetable Research and Development Centre. 1987. Integrated Pest Management in Chilli. pp. 77-79. In Progress Report Asian Vegetable Research and Development Centre. Tainan: Asian Vegetable Research and Development Centre.

Castane, C., O. Alomar, M. Goula and R. Gabarra. 2000. Natural population of Macrolophus caliginosus and Dicyphus tamaninii in the control of the greenhouses whitefly in tomato crop. IOBC/WPRS Bulletin 23(1): 221-224.

Collier, T.R. and M.S. Hunter. 2001. Lethal interference competition in the whitefly parasitoids Eretmocerus eremicus and Encarsia sophia. Oecologia 129(2): 147-154.

Department of Agriculture. 2014. Pest of Chili. Nonthaburi: Plant Protection Research and Development office, The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Limited. 87 p. [in Thai]

Fazal, S., and R.S. Xiang. 2004. Interaction of S. japonicum Chapin (Coleoptera: Coccinellidae), an obligate predator of whitefly with immature stages of Eretmocerus sp. (Hymenoptera: Aphelinidae) with in whitefly host (Homoptera: Aleyrodidae). Asian Journal of Plant Sciences 3(2): 243-246.

Hoelmer, K.A., L.S. Osborne and R.K. Yokomi. 1994. Interactions of the whitefly predator Delphastus pusillus (Coleoptera: Coccinellidae) with parasitized sweet potato whitefly (Homoptera: Aleyrodidae). Biological Control Journal 23(1): 136-139.

Kittipakon, K. and W. Srithongchai. 2011. Important of Viral Diseases to Vegetables and Oil Plants. Bangkok: Department of Agriculture. 88 p. [in Thai]

Kutuk, H., A. Yigit and O. Alaoglu. 2008. The effect of season on the levels of predation by the ladybird Serangium par-cesetosum Sicard (Col., Coccinellidae) on the cotton whitefly Bemisia tabaci (Genn.) (Hom., Aleyrodidae), a serious pest of eggplants. Journal of Plant Sciences 81: 207-212.

Labbe, R.M. 2005. Intraguild interactions of the greenhouse whitefly natural enemies, predator Dicyphus hesperus, Pathogen Beauveria bassiana and parasitoid Encarsia formosa. [Online]. Available https://www.theses.ulaval.ca.2005 (20 July 2016).

Mcgregor, R.R. and D.R. Gillespie. 2005. Intraguild predation by Anthocoris nemorum (Heteroptera: Anthocoridae) on the aphid parasitoid Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae). Biocontrol Science and Technology 15(2): 219-227.

Office of Agricultural Economics. 2019. Situation of chili. [Online]. Available http://impexp.oae.go.th/service/ (11 March 2019).

Reddy, D.N.R. and K.P. Puttaswamy. 1983. Pest infesting chilli (Capsicum annuum L.) −in the nursery. Mysore Journal of Agricultural Sciences 17: 246-251.

Thodthasri, S. and N. Siri. 2017. Effect of parasitized tobacco whitefly nymph by two aphelinid parasitoid species on consumption rate of Coccinellid predator, Serangium japonicum. Khon Kaen Agr. J 45(1): 113-120. [in Thai]

Yukselbaba, U. 2011. Dispersal of the broad mite Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae) by greenhouse pests. Journal of Food Agriculture & Environment 9(2 Part 2): 593-594.

Zang, L.S. and T.X. Liu. 2007. Interaction between an Oligophagous predator, Delphastus catalinae (Coleoptera: Coccinellidae), and a parasitoid, Encarsia sophia (Hymenoptera: Aphelinidae), of Bemisia tabaci (Hymenoptera: Aleyrodidae). Biological Control Journal 41: 142-150

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-08-2021