ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในระหว่างการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำ ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บักวีต

ผู้แต่ง

  • พิจิตรา แก้วสอน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปวีณ แสงสุรศิลป์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
  • ปริยานุช จุลกะ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

คำสำคัญ:

ความเร็วในการงอก, จำนวนวันที่เมล็ดมีรากงอก, เวลาเฉลี่ยในการงอก, การกระตุ้นความงอก, คุณภาพเมล็ดพันธุ์

บทคัดย่อ

เมล็ดบักวีตมักมีปัญหาความงอกต่ำ งอกได้ช้า และไม่สม่ำเสมอในสภาพแปลง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในระหว่างการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บักวีตเพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ด โดยนำเมล็ดมาแช่ในน้ำ Reverse Osmosis (RO) ที่อุณหภูมิและระยะเวลาแตกต่างกัน จากนั้นลดความชื้นลงให้เหลือประมาณ 8% ทำการทดลอง           ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยจัดสิ่งทดลองแบบ 2×3 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยเมล็ดที่ไม่ผ่านการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์เป็นวิธีควบคุม (Control) ทำการทดลอง 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย A คือ อุณหภูมิ มี 2 ระดับ ได้แก่ 20 และ 30°ซ. ปัจจัย B คือ ระยะเวลาในการแช่เมล็ด มี 3 ระดับ ได้แก่ 6, 12 และ 18 ชม. จากผลการทดลองพบว่า                    การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 30°ซ.      เป็นเวลา 18 ชม. ทำให้เมล็ดมีความงอกสูง (90.50%)     มีจำนวนวันที่มีรากงอก (1.33 วัน) และมีเวลาเฉลี่ย      ในการงอกเร็ว (4.50 วัน) เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่         ไม่ผ่านการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (82.50%, 1.48 วัน และ 5.04 วัน ตามลำดับ) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปลูกเมล็ดพันธุ์บักวีตในสภาพแปลงให้งอกและเจริญเป็นต้นกล้า        ได้เร็ว เพื่อแข่งขันกับวัชพืช

References

Akers, S.W. and K.E. Holley. 1986. SPS: a system for priming seeds using aerated polyethylene glycol or salt solutions. HortScience 21(1): 529-531.

Basra, S.M.A, M.N. Zia, T. Mehmood, I. Afzal and A. Khaliq. 2002. Comparison of different invigoration techniques in wheat (Triticum aestivum L.) seeds. Pak. J. Arid Agric 5(2): 11-16.

Bewley, J.D. and M. Black. 1982. Physiology and Biochemistry of Seeds in Relation to Germination. Volume 2: Viability, Dormancy, and Environmental Control. New York: Springer-Verlag. 375 p.

Bewley, J.D. and M. Black. 1985. Seed: Physiology of Development and Germination. New York: Plenum Press. 367 p.

Brocklehurst, P.A., J. Dearman and R.L.K. Drew. 1987. Recent developments in osmotic treatment of vegetable seeds. Acta Hortic 215(26): 193-200.

Copeland, L.O. and M.B. McDonald. 2001. Principles of Seed Science and Technology. 4th edition. Massachusetts: Kluwer Academic Publishers. 467 p.

Dastanpoor, N., H. Fahimi, M. Shariati, S. Davazdahemami and S.M.M. Hashemi. 2013. Effects of hydropriming on seed germination and seedling growth in sage (Salvia officinalis L.). Afr. J. Biotechnol. 12(11): 1223-1228.

Dhillon, N.P.S. 1995. Seed priming of male sterile muskmelon (Cucumis melo L.) for low temperature germination. Seed Sci. Technol 23(3): 881-884.

Ellis, R.H. and E.H. Roberts. 1980. Improved equation for the prediction of seed longevity. Ann. Bot 5(1): 13-30.

Gairhe, J.J., T.N. Bhusal and H. Neupane. 2015. Influence of priming and nitrogen on growth behavior of buckwheat (Fagopyrum esculentum) in rainfed condition of midhill in Nepal. J. Inst. Agric. Anim. Sci 33-34: 47-54.

Heydecker, W. and P. Coolbear. 1977. Seed treatments for improve performance-survey and attempted prognosis. Seed Sci. Technol 5(1): 353-425.

Holasova, M., V. Fiedlerova, H. Smrcinova, M. Orsak, J. Lachman and S. Vavreinova. 2002. Buckwheat-the source of antioxidant activity in functional foods. Food Res. Int 35(2-3): 207-211.

Imran, S., I. Afzal, S.M.A. Basra and M. Saqib. 2013. Integrated seed priming with growth promoting substances enhances germination and seedling vigour of spring maize at low temperature. Int. J. Agric. Biol. 15(6): 1251-1257.

ISTA (International Seed Testing Association). 2018. International Rules for Seed Testing. Switzerland: Bassersdolf. 298 p.

Jaisanti, P. 1993. Utilization of buckwheat flour for making cookies. Int. Syst. Agric. Sci. Technol 9(3): 204-212.

Oomah, B.D. and G. Mazza. 1996. Flavonoids and antioxidative activities in buckwheat. J. Agric. Food. Chem. 44(7): 1746-1750.

Parera, C.A. and D.J. Cantliffe. 1994. Presowing seed priming. pp. 109-141. In Janick, J. (ed.). Horticultural Reviews, Volume 16. Florida: Department of Horticultural Sciences, University of Florida.

Rice Department. 2017. King and rice. [Online]. Available http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/2016-06-28-07-29-12/724-2017-03-10-08-03-33 (7 September 2020). [in Thai]

Sepeher, M.F. and M. Ghorbanli. 2011. Breaking of dormancy in Rhubarb (Rheum ribes L.). Iranian J. Plant Physiol. 1(2): 118-124.

Stastn, P., L. Klime and J. Klimesov. 2010. Biological flora of Central Europe: Rumex alpinus L. Perspec. Plant Ecol. 12(1): 67-79.

Yari, L., M. Aghaalikani and F. Khazaei. 2010. Effect of seed priming duration and temperature on seed germination behavior of bread wheat (Triticum aestivum L.). J. Agric. Biol. Sci. 5(1): 1-6.

Yari, L., S. Sheidaie, H. Sadeghi and F. Khazaei. 2012. Evalation of temperature and seed priming duration on seed germination behavior of rice (Oryza sativa L.). Int. J. Agric. 2(1): 7-11.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2021