การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อหาแนวทางในการกำหนดราคา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตากuek Agricultural Community Enterprise Taluk Klang Thung Sub-district, Muang Tak District, Tak Province

ผู้แต่ง

  • ปริดา จิ๋วปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • ภาคภูมิ ใจชมภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คำสำคัญ:

วิเคราะห์ต้นทุน, ต้นทุนฐานกิจกรรม, ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์พันธุ์ 105 ของเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม จากนั้นทำการวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวม กำไร และจุดคุ้มทุนของการผลิตสำหรับ  หาแนวทางในการกำหนดราคาขายให้แก่เกษตรกร การศึกษาข้อมูลได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ เกษตรกรจำนวน 26 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกทั้งหมด 205 ไร่ ให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิ 260 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรทำการผลิตข้าวจำนวน 1 ครั้งต่อปี และเกษตรกรขายข้าวสารหอมมะลิราคา 30-50 บาทต่อกิโลกรัม จากการศึกษาพบว่า การปลูกข้าวหอมมะลิ          พันธุ์ 105 มีกิจกรรมในกระบวนการผลิตทั้งหมด 13 ฐานกิจกรรม จากการวิเคราะห์ต้นทุนโดยรวม กำไร และจุดคุ้มทุน พบว่าราคาขายที่จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 33 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจากราคาที่เกษตรกรตั้งไว้ 40 และ 50  บาท เป็นราคาที่เหมาะสม ไม่มีการขาดทุนและอยู่ในจุดที่ได้กำไร แต่ถ้ากำหนดราคา 30 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาจุดคุ้มทุนจะทำให้เกษตรกรไม่ได้กำไร      จากการปลูกข้าว

References

Baokhin, P. and S. Tulasombat. 2019. Analysis of Activity Based Costing of Sugar Cane Farmers Phu Khiao District Chaiyaphum Province. pp. 704-720. In The 6th National Sustainability in Business Conference and Journal 2019. Chiang Mai: The Empress Chiang Mai Hotel. [in Thai]

Boonkamon, T., S. Naknok and W. chaosukhum. 2017. Cost and Return Investment Analysis of the Rice Farming RD31 Variety of Farmers in the Area Buengthonglang Subdistrict Administrative Organization Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province. pp. 816-826. In Proceedings of the 4th Phetchabun Rajabhat University National Conference. Phetchabun: Phetchabun Rajabhat University. [in Thai]

Dungtripop, W. and P. Lakkanawanit. 2018. Application of concept of activity-based costing (ABC) in oil palm plantation costing in Nakhon Si Thammarat province. WMS Journal of Management Walailak University 7(Special issue): 54-73. [in Thai]

Karakret, N. 2009. A Study on the future image of mass media in the role to promote the value of Thai Jasmine rice. 93 p. In Research Report. Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi. [in Thai]

Muangkeaw, T. 2018. Thailand Ministry of Agriculture and Cooperatives. [Online]. Available https://www.moac.go.th/news-preview (20 June 2018).

Panyayingyong, S. 2010. Activity-Based Costing: A Case Study of a Logistics Provider. Master Thesis. Srinakharinwirot University. 121 p. [in Thai]

Pokpong, A. and S. Kaoaeant. 2015. The comparison between costs and returns on the production of rice breeder seeds and paddies in Amphoe Lat Bua Luang, Phra Nakhon Si Ayutthaya. King Mongkut’s Agricultural Journal 33(3): 1-8. [in Thai]

Rijirawanit, W. and C. Ploymeekar. 1994. Engineering Economy. Bangkok: Chulalongkorn University Press. 357 p.

Saelim, C. 2018. Activity Based Cost Analysis: A Case Study of a Plastic Packaging Factory. Master Thesis. Siam University. 51 p. [in Thai]

Srisurin, K., S. Boonguson and T. Chaikratok. 2017. Cost and Return of Off-season Rice: A Case Study of Baan Hee, Moo.3, Kham Charoen Sub-district, Trakan Phuet Phon District, Ubonratchathani Province. pp. 1201-1210. In Proceedings of the 2th Ratchathani University National Conference. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]

Thipbharos, P., P. Siripanich and W. Phuangsap. 2018. Costs, returns, and household commercialization index of certified organic rice in Thailand. Suthiparithat Journal 32(104): 128-142. [in Thai]

Thongkham, N. 2012. Production Economic and Marketing of Paddy Rice in Phattalung. Master thesis. Prince of Songkla University. 90 p. [in Thai]

Tummanon, W. and T. Wattanasupachock. 2001. Activity-based Costing. Bangkok: Ionic Press. 302 p.

Yampean, P. 2006. Engineering Economy. Bangkok: SE-EDUCATION. 311 p. [in Thai]

Yawichai, P., J. Wongkeaw, T. Thongkhum and T. Satchaeathee. 2018. Cost and return on rice RD15 farming by the farmers in Pong Srinakron village, Rong Chang sub-district, Pa Daet district, Chiang Rai province. Business Review 10(1): 7-24. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2021