การสะสมธาตุอาหารในดินและใบของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก ภายใต้การจัดการปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดและปุ๋ยเม็ด

ผู้แต่ง

  • อธิวัฒน์ ขาวสวั สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (พืชศาสตร์) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
  • ธนัญชนก ไชยรินทร์ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (การจัดการศัตรูพืช) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
  • Jakarat Anothai สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (พืชศาสตร์) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

คำสำคัญ:

ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน, การจัดการปุ๋ย, การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำ, ประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหาร

บทคัดย่อ

การจัดการปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะน้ำและปุ๋ยมีความสำคัญยิ่งสำหรับการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก วัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อศึกษาผลของการใส่ปุ๋ยทางระบบ     น้ำหยดและการใส่ปุ๋ยเม็ดแบบโรยในถุงต่อปริมาณ       ธาตุอาหารในดินและใบ รวมทั้งประสิทธิภาพการนำใช้ธาตุอาหารสำหรับสร้างมวลชีวภาพของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก ดำเนินการในแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันซีพีไอ ไฮบริด สาขาตรัง และสาขานครศรีธรรมราช วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 2  ทรีตเมนต์ 4 ซ้ำ ได้แก่ 1) โรยปุ๋ยเม็ดในถุงตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร และ 2) ให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยด บันทึกข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในดิน ใบ และประเมินประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารทุกๆ 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาของแปลงสาขาตรัง พบว่าการใส่ปุ๋ยเม็ดทำให้ไนโตรเจนทั้งหมด (N) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P) ในดิน      สูงกว่าการใส่ปุ๋ยทางระบบน้ำ แต่ปริมาณธาตุอาหารในใบส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ          (p>0.05) ส่วนความสามารถของพืชในการเปลี่ยนธาตุอาหารแต่ละธาตุที่ได้รับเป็นน้ำหนักมวลชีวภาพ พบว่าการใส่ปุ๋ยทางระบบน้ำมีแนวโน้มให้ค่าส่วนใหญ่สูงกว่าการให้ปุ๋ยเม็ด ส่วนผลการศึกษาของแปลงสาขานครศรีธรรมราช พบว่า การใส่ปุ๋ยทางระบบน้ำส่งผลให้ธาตุ N, P แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Mg) ในดิน สูงกว่าการให้ปุ๋ยแบบเม็ด อย่างไรก็ตามปริมาณธาตุอาหารในใบส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ      (p>0.05) เช่นเดียวกับแปลงสาขาตรัง ประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของการใส่ปุ๋ยทางระบบน้ำทำให้ประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ N, P และ K สูงกว่าการใส่ปุ๋ยเม็ด การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ยทางระบบน้ำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันทดแทนการใส่ปุ๋ยเม็ดแบบดั้งเดิม

References

Ahmad, M.F., A. Samanta and A. Jabeen. 2010. Response of sweet cherry (Prunus avium) to fertigation of nitrogen, phosphorus and potassium under Kerawa land of Kashmir valley. Indian Journal of Agricultural Sciences 80(6): 512-516.

Bryla, D.R. and M.A. Machado. 2011. Comparative effects of nitrogen fertigation and granular fertilizer application on growth and availability of soil nitrogen during establishment of highbush blueberry. Frontiers in Plant Science 46(2): 1-8.

Chauhan, N. and J.S. Chandel. 2008. Effect of fertigation on growth, yield, fruit quality and fertilizer–use efficiency of kiwifruit (Actinidia deliciosa). Indian Journal of Agricultural Sciences 78(5): 389-393.

Ebere, E.C., I.E. Amarachukwu, V.A. Wirnkor and E.P. Ngozi. 2017. Physicochemical parameter of palm oil and soil from Ihube community, Okigwe, Imo State Nigeria. International Letters of Natural Sciences 62(1): 35-43.

Eksomtramage, T. 2011. Oil Palm Breeding. Bangkok: O.S. Printing House. 463 p. [in Thai]

Jat, R.A., S.P. Wani, K.L. Sahrawat, P. Singh and B.L. Dhaka. 2011. Fertigation in vegetable crops for higher productivity and resource use efficiency. Indian Journal of Fertilizers 7(3): 22-37.

Kachwaya, D.S. and J.S. Chandel. 2015. Effect of fertigation on growth, yield, fruit quality and leaf nutrients content of strawberry (Fragaria × ananassa) cv Chandler. Indian Journal of Agricultural Sciences 85(10): 1319-1323.

Khan, I.A., M. Swani, M.A. Mir, N. Ahmed, K. Mushtaq and G.I. Hassan. 2012. Response of almond (Prunus dulcis) to different drip irrigation levels vis-a-vis various phenological stages on flowering and yield of almond cv. Shalimar. Indian Journal of Agricultural Sciences 82(7): 624-628.

Lekakis, E.H., P.E. Georgiou, A. Pavlatou–Ve and V.Z. Antonopoulos. 2011. Effects of fixed partial root–zone drying irrigation and soil texture on water and solute dynamics in calcareous soils and corn yield. Agricultural Water Management 101(1): 71-80.

Moll, R.H., E.J. Kamprath and W.A. Jackson. 1982. Analysis and interpretation of factors which contribute to efficiency of nitrogen utilization. Agronomy Journal 74(3): 562-564.

Muhamad, H., V. Subramaniam, Z. Hashim, N.S.K. Khairuddin and C.Y. May. 2014. Water footprint: part 1–production of oil palm seedlings in Peninsular Malaysia. Journal of Oil Palm Research 26(4): 273-281.

Prabu, M., S. Natarajan, L. Pugalendhi and R. Murugesan. 2016. Impact of drip fertigation on leaf nutrient status and yield attributes in chilli (Capsicum annuum L.) Hybrid CCH1. The Asian Journal of Horticulture 11(1): 47-51.

Rahnama, A.A., A.H. Mohebi and M. Khayat. 2017. Study of different fertilization methods on oil palm (Elaeis guineensis) vegetative factors. Journal of Crop Nutrition Science 3(1): 37-47.

Raina, J.N., T. Sharma and S. Suman. 2011. Effect of drip fertigation with different fertilizers on nutrient distribution in soil, leaf nutrient content and yield of apricot (Prunus armeniaca L.). Journal of the Indian Society of Soil Science 59(3): 268-277.

Raj, A.F.S., P. Muthukrishnan and P. Ayyadurai. 2013. Root characters of maize as influenced by drip fertigation levels. American Journal of Plant Sciences 4(1): 340-348.

Rankine, I. and T.H. Fairhurst. 1998. Field Handbook: Oil Palm Series Vol.1– Nursery. Singapore: Potash and Phosphate Institute. 108 p.

Sandal, S.K. and R. Kapoor. 2015. Fertigation technology for enhancing nutrient use and crop productivity: An overview. Himachal Journal of Agricultural Research 41(2): 114-121.

Subramanian, P., R. Dhanapal, A.C. Mathew, C. Palaniswami, A.K. Upadhyaya, S. Naresh Kumar and D.V.S. Reddy. 2012. Effect of fertilizer application through micro-irrigation technique on nutrient availability and coconut productivity. Journal of Plantation Crops 40(3): 168-173.

Troeh, F.R. and L.M. Thompson. 2005. Soils and Soil Fertility. New Delhi: Blackwell Publishing. 498 p.

Yingjajaval, S. 2010. Understanding crop irrigation. AG–BIO Newsletter 2(1): 14-17. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-08-2021