ผลการใช้ปุ๋ยหมักมูลจิ้งหรีดและมูลหนอนนกอัดเม็ดต่อสมบัติดินและผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1

ผู้แต่ง

  • ปรัชวนี พิบำรุง สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

มูลจิ้งหรีด , มูลหนอนนก , ปุ๋ยหมักอัดเม็ด , สมบัติดิน , ผลผลิตข้าว

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการใส่ปุ๋ยหมักมูลจิ้งหรีดและปุ๋ยหมักมูลหนอนนกอัดเม็ดต่อสมบัติดิน และผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในจังหวัดอ่างทอง  วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ำ ได้แก่ 1) วิธีเกษตรกร (ควบคุม) 2) การใส่ปุ๋ยอัดเม็ดมูลจิ้งหรีด 3) การใส่ปุ๋ยอัดเม็ดมูลหนอนนก 4) การใส่ปุ๋ยอัดเม็ดมูลจิ้งหรีดร่วมกับปุ๋ยอัดเม็ดมูลหนอนนก 5) การใส่ปุ๋ยอัดเม็ดมูลจิ้งหรีดผสมหินฟอสเฟต 6) การใส่ปุ๋ยอัดเม็ดมูลหนอนนกผสมหินฟอสเฟต และ 7) การใส่ปุ๋ยอัดเม็ดมูลจิ้งหรีดผสมหินฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยอัดเม็ดมูลหนอนนกผสมหินฟอสเฟต ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยอัดเม็ดมูลจิ้งหรีดและมูลหนอนนกทุกกรรมวิธี ส่งผลต่อปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงขึ้นระหว่าง 1.56-1.60% และค่าความหนาแน่นรวมดินลดต่ำลงระหว่าง 1.52-1.55 กรัม/ลบ.ซม. แตกต่างกับกรรมวิธีเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และการใส่ปุ๋ยทุกกรรมวิธีส่งผลต่อปริมาณธาตุอาหารหลักในดินสูงขึ้น โดยการใส่ปุ๋ยอัดเม็ดมูลหนอนนกผสมหินฟอสเฟต ส่งผลให้ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน (49.25 มก./กก.) สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (35.01 มก./กก.) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่การใส่ปุ๋ยทุกกรรมวิธีส่งผลต่อปริมาณไนโตรเจน และโพแทสเซียม ในดินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  อย่างไรก็ตามด้านผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 พบว่าการใส่ปุ๋ยทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยระหว่าง 679.45-704.97 กก./ไร่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

 

References

Blake, G.R. and K.H. Hartge. 1986. Bulk density. pp. 363-382. In Klute, A. (ed.). Method of Soil Analysis Part 1: Physical and Mineralogical Methods. Madison, Wisconsin: Amer. Soc. Of Agron. Inc.

Boonlum, S. 2013. Mealworm Waste Guide. Suratthani: Technology Clinic of Suratthani Rajabhat University. 24 p. [in Thai]

Department of Agriculture. 2008. Organic Fertilizer Analysis Method Guide. 1st. Bangkok: Quick Print Set. 51 p. [in Thai]

Department of Agriculture. 2014. Notification of Department of Agriculture: requirements of organic fertilizer. [Online]. Available http://www.doa.go.th/ard/wpcontent/uploads/2019/11/ FEDOA11.pdf (12 November, 2020). [in Thai]

Department of Land Development. 2005. Characteristics and Properties of Established Soil Series in the North and Central Plain Regions of Thailand. Bangkok: Department of Land Development. 78 p. [in Thai]

Dib, B., A.I. Rezk and M.E. Mohamed. 2006. Release of P from Syrian rock phosphate in acidic soils. International Journal of Soil Science 1(2): 134-139.

Halloran, A., N. Roos and Y. Hanboonsong. 2017. Cricket farming as a livelihood strategy in Thailand. Geographical Journal 183(1): 112-124.

Hanboonsong, Y. (Editor). 2018. Guide to Standardized Cultivation of Foodstuffs for Humans and Farm Animals. 2nd. Bangkok: Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization). 50 p. [in Thai]

Hanboonsong, Y., T. Jamjanya and B.P. Durst. 2013. Six-legged Livestock: Edible Insect Farming, Collecting and Marketing in Thailand. Bangkok: FAO. 69 p.

Houben, D., G. Daoulas, M-P. Faucon and A-M. Dulaurent. 2020. Potential use of mealworm frass as a fertilizer: impact on crop growth and soil properties. Scientific Reports 10(4659): 1-9.

Kranz, C.N., A.R. McLaughlin, A. Johnson, G. Miller and J.L. Heitman. 2020. The effects of compost incorporation on soil physical properties in urban soils – a concise review. Journal of Environmental Management 261: 1-10.

Mancini, S., F. Fratini, B. Turchi, S. Mattiol, A. Dal-Bosco, T. Tuccinardi 2019. Former food stuff products in Tenebrio molitor rearing: effects on growth, chemical composition, microbiological load, and antioxidant status. Animals 9(484): 1-13.

Maneerat, S., S. Phetsuk and V. Pinprom. 2015. Enhancing of phosphorus availability in limed acid sulfate soil using LDD. 9 super microorganism. Songklanakarin J. Pl. Sci. 2(4): 15-23.

Office of Rice Research and Development. 2009. Advice to Using Chemical Fertilizers in Rice Fields According to Soil Analysis Values, Issue Update. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 98 p. [in Thai]

Osotsapar, Y., A. Wongmaneeroj and C. Hongproyoon. 2011. Sustainable Agriculture Fertilizer. 2nd. Bangkok: Kasetsart University Press. 541 p. [in Thai]

Pibumrung, P. 2015. The application of organic fertilizer pellet from mealworm (Tenebrio molitor L.) for Increasing rice seed yield. Journal of Science and Technology 23(2): 268-275. [in Thai]

Pibumrung, P. and C. Suwintrakorn. 2015. Effect of meal worm waste on growth and yield of egg plant in organic agriculture. Agricultural Sci.J. 46(3)(Suppl.): 313-316. [in Thai]

Pibumrung, P. and H. Thummajetana. 2018. Effect of liquid organic fertilizer on growth and yield of Pak Choi in hydroponics system. Agricultural Sci. J. 49(2)(Suppl.): 333-336. [in Thai]

Poomipan, P., V. Latkanathinnawong, C. Pliumchareorn, P. Chomphuphiw and O. Thepsilvisut. 2017. Effect of high quality orgaic fertilizer on production of Suphan Bur 1 rice. Journal of Science and Technology 25(2): 248-259. [in Thai]

Pratt, P.E. 1965. Potassium. pp. 1023-1031. In Black, C.A. (ed.). Method of Soil Analysis, Part II: Chemical and Microbiological Properties. Madison: Amer. Soc. Of Agron. Inc.

Ritruangdej, K. 2011. Characterization and Quality Assessment of Commercial Organic Fertilizers in Central Thailand and Effects of Pelleting Process on Organic Fertilizer Properties. Master thesis. Kasetsart University. 98 p. [in Thai]

Royal Irrigation Department. 2017. Practice Manual: Handbook of King Science 19 Courses. Sakon Nakhon: Development Study Center, Phu Phan due to Royal Initiative. 25 p. [in Thai]

Saeng-ngoen, K., P. Kaewtaphan and N. Chanchula. 2018. Effects of type and fertilizers rate on growth and yield of Pathumthani 1 rice on Rangsit soil series. Songklanakarin J. Pl. Sci. 5(2): 57-61.

Walkley, A. and I.A. Black. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil. Sci. 37: 29-38.

Wantanabe, F.S. and S.R. Olsen. 1962. Calorimetric determination of phosphorus in water extracts of soil. Soil Sci. 93: 183-188.

Yang, X., E. Liu, X. Zhu, H. Wang, H. Liu, X. Liu and W. Dong. 2019. Impact of composting methods on nitrogen retention and losses during dairy manure composting. Int. J. Environ. Res. Public Health 16(18): 3324. doi:10.3390/ijerph16183324.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-04-2022