การสกัดและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรหนอนตายหยาก

ผู้แต่ง

  • สมหมาย ปะติตังโข สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
  • กิ่งแก้ว ปะติตังโข สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

คำสำคัญ:

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ , ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติการสกัด, หนอนตายหยาก

บทคัดย่อ

หนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib) มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีประสิทธิภาพทางยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะนำสมุนไพรหนอนตายหยากมาสกัด หาปริมาณฟีนอลิกรวม ทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอส การต้านโรคแคงเกอร์ของมะนาว และเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและน้ำหมักชีวภาพสูตรผสม Bacillus cereus ที่เกษตรกรใช้ ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูงสุด 6.21±0.83 มก./ลิตร ส่วนฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH พบว่าสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดที่ IC50 เท่ากับ 46.62 มก./ลิตร สารสกัดหยาบเอทานอลออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียสาเหตุของโรคแคงเกอร์ได้ดีที่สุดด้วยค่าเฉลี่ยของเคลียร์โซน 12.67.00±1.73 มม. และออกฤทธิ์ได้ดีกว่าสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและน้ำหมักชีวภาพสูตรผสม Bacillus cereus นอกจากนี้สารสกัดหยาบเอทานอลยังสามารถออกฤทธิ์ต้านเพลี้ยแป้ง เพลี้ยแป้งสีชมพูและต้านไรแดงที่เป็นศัตรูของมะนาวได้อีกด้วย

References

Boonkusoli, D., N. Munkham and M. Warakdee. 2022. Effects of ethanolic medicinal plant extracts on mortality of goat nematode larva. Journal of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University 2(1): 50-56. [in Thai]

Butcha, R., P. Srathong, A. Sarakshetrin, C. Sowat, P. Thepaksorn and K. Chiddee. 2022. Use of Thai herbal recipe “KERRA capsules” self-care of people infected with Corona virus 2019 (COVID-19) disease. Thai Journal of Public Health and Health Science 1: 220-235. [in Thai]

Charoensuk, S. 2017. Antimicrobial activity of Crude Extract from Stemona tuberosa Lour. [Online]. Available https://repository.Rmutr.ac.th (December 15, 2022). [in Thai]

Deewatthanawong, R., P. Kongchinda, P. Deewattanawong, J. Pumnuan and A. Insung. 2019. GC-MS analysis and biopesticide properties of different crude extracts of Annona squamosa and Annona muricata. International Journal of Agricultural Technology 15(6): 859-868.

Golan, K., C. Sempruch, E. Górska-Drabik, P. Czerniewicz, B. Lagowska, I. Kot K. Kmieć, K. Magierowicz and B. Leszczyñski. 2017. Accumulation of amino acids and phenolic compounds in biochemical plant responses to feeding of two different herbivorous arthropod pests. Arthropod-Plant Interactions 11: 675-682.

Kontun, J.S. 2014. Development of dog tick spray from herbal extracts. Agricultural Science Journal 45(2)(Suppl.): 581-584.

Laend-on, K., S. Patitungkho and K. Patitungkho. 2019. Physico-chemical property and biological activity of dimethyl glyoxime metal nanoparticles level. KKU. Science Journal 47(2): 233-242. [in Thai]

Li, Y., X. Lin, J. Hu, J. Shuai, Y. Wei and D. He. 2021. Synthesis and biological evaluation of stilbene-based peptoid mimics against the phytopathogenic bacterium Xanthomonas citri pv. citri. Pest Management Science 77(1): 343-353.

Mattio, L.M., G. Catinella, S. Dallavalle and A. Pinto. 2020. Stilbenoids: a natural arsenal against bacterial pathogens. Antibiotics 9: 336. [Online]. Available doi:10.3390/antibiotics9060336 (December 15, 2022).

Montri, N., K. Chonnikarn and K. Pornprapa. 2014. Effect of Stemona curtisii Hook. f. crude extract on growth inhibition of some pathogenic fungi. Khon Kaen Agriculture Journal 42(suppl.3): 649-653. [in Thai]

Nuntawong, N. 2015. Natural Product. Chiang Mai: Chiang Mai University. 79 p.

Rutnakornpituk, B. 2017. Study of Total Phenolic Compounds, Antioxidant Activity and Activecompounds in Crude Extracts from Stemona tuberose Lour. Phitsanulok: Faculty of Science, Naressuan University. 47 p. [in Thai]

Sapapporn, N. and N. Thanikkun. 2013. Bioactive compound production from isolated Pseudomonas sp. inhibits the citrus canker bacteria. The Golden Teak: Science and Technology 4(1): 77-79. [in Thai]

Singh, D., R. Mendonsa, M. Koli, M. Subramanian and S.K. Nayak. 2019. Antibacterial activity of resveratrol structure analogues: a mechanistic evaluation of the structure-activity relationship. Toxicology and Applied Pharmacology Journal 367: 23-32.

Siwakorn, N. and P. Bruranee. 2016. Controlling in Canker disease of pummelo by medicinal plants. [Online]. Available https://www.doa.go.th (December 25, 2022). [in Thai]

Srimoon, R and S. Niymwan. 2021. Development and validation of the Folin-Ciocalteu semi-micro method for total phenolic compounds determination in Rangdaeng (Ventilago denticulate Willd.) extract. Burapha Science Journal 26(1): 378-398. [in Thai]

Thapyai, C., K. Reuankon and T. Boonma. 2017. Species diversity of undergrowth plants in Ban Lai Pho agroforest, Bang Rakam districk, Phitsanulok. Nakhon Phanom University Journal 2(1): 22-34.

Thumpala, W. and N. Seanthaweesuk. 2018. Total phenolic and total flavonoid content, antioxidant an extract of seed-under-leaf (Phyllanthus amarus (Schumach)). Khon Kaen Agriculture Journal 46(Suppl.1): 1331-1335.

Vincent, M., R.E. Duval, P. Hartemann and M. Engels-Deutsch. 2017. Contact killing and antimicrobial properties of copper. Journal Applied Microbiology 124: 1032-1046.

Vudhivanich, S. 2016. Potential of Chebulic myrobalan fruit crude extract on decreasing lime canker disease virulence. Journal of Science and Technology 5(1): 16-28.

Zujko, M.E. and A.M. Witkowska. 2011. Antioxidant potential and polyphenol content of selected food. International Journal of Food Properties 14(2): 300-308.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09-04-2024