เผยแพร่แล้ว: 28-09-2022

การจำแนกอารมณ์ของมนุษย์จากการรู้จำเสียงพูดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา, อัษฎายุธ จารัตน์, ดร. ปัญญ์ชลี ปราณีตพลกรัง

1-11

ผลของสารสกัดชาเขียวต่อคุณภาพของครีมชีสสเปรด

จิรายุส วรรัตน์โภคา , ศศิธร อินทร์นอก, สุมาลี มุสิกา, ธวัชชัย แดนกระโทก, กิตติศักดิ์ เต็มเกษม, ปฐากูร แจ้สูงเนิน

12-22

การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่สร้างสารสีจากดินรังปลวก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นฤมล รุ่งเรือง, ปิยธิดา สีทา, ศศินา จรรยา, วารีรัตน์ แสนมาโนช, ทัย กาบบัว

63-69