เผยแพร่แล้ว: 2021-10-06

ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟท์จากโสน (Sesbania javanica) ในการยับยั้งราสาเหตุโรคพืช

ชุติมา แก้วกระจาย, ธิดา เดชฮวบ, เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

271-282

การประเมินผลกระทบของการวิจัยและส่งเสริมชุดเทคโนโลยี การปลูกพริก ศก.13 ในจังหวัดน่าน

ฐิติมา ขำม่วง, สุวรรณา ประณีตวตกุล , กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

293-300

ผลของพันธุ์และปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังต่อประชากรเพลี้ยแป้ง

อุบล ตังควานิช, ปรเมศ บรรเทิง, สุรวุฒิ สามหาดไทย, ทิพวรรณ สุศรี

311-318

การลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการเลี้ยงจิ้งหรีดบ้าน

สุกฤตา อนุตระกูลชัย, สมสมสร แก้วบริสุทธิ์, ยุพา หาญบุญทรง

329-336

พันธุกรรมของการสังเคราะห์สารแอนโธไซยานินในข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L. indica)

ช่อแก้ว อนิลบล, ปรเมศ บรรเทิง, จิรวัฒน์ สนิทชน, พัชริน ส่งศรี

347-356

การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของชาวนา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กฤติญา แสงภักดี, กัญจน์ ศิลปะสิทธิ์, ดวงรัตน์ แพงไทย, วสินี ไขว้พันธุ์, ศิรินภา ศิริยันต์, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล

375-384

การแบ่งปันธาตุเหล็กและสังกะสีในเมล็ดข้าว

ช่อเพชร แสนไชย, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จำจด, Bernard Dell, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

409-418