รูปแบบการสื่อสารที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Main Article Content

Phatchara Eamkijkarn Sabaijai
Nutthakorn Songkram
Thamrong Mekhora

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในนักศึกษา ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ คณาจารย์ และ
นักศึกษา และเพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยี
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรควรมีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในแต่ละคุณลักษณะจะมีทักษะย่อยที่มุ่งเน้นแตกต่างกันออกไป
อาทิ ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาควรจะต้องมีทักษะย่อยที่เรียงลำดับความสำคัญ คือ 1) การแสดงความ
ซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอ 2) มีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3) มีจิตสำนึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และ 5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับองค์กรและสังคม นอกจากนั้น
นักศึกษาควรมีคุณลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ความเชี่ยวชาญของหลักสูตร ด้านบุคลิกภาพ ด้านความคิดสร้างสรรค์
และด้านความอดทน และรูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยี
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ควรเป็นการสื่อสารในรูปแบบบูรณาการที่มีการ
วางแผนให้เกิดการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่ร่วมมือให้เกิดพลังของการสื่อสารคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไปสู่กลุ่ม
เป้าหมายทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษา และกลุ่มเป้าหมายรอง เช่น บุคลากรในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย