ความต้องการสื่อในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Main Article Content

Sugunya KongKeaw
Kanok Lertpanich
Varanya Aranyavalai
Apisak Popan

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความต้องการสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่บ้าน
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกและนักท่องเที่ยว
จำนวน 352 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบเดิมของเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.30 และความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบเดิมของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60
ความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 และความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.59 โดยผลการศึกษาพบว่าควร
ใช้สื่อในประชาสัมพันธ์ที่ง่ายและทันสมัย เช่น เฟสบุ๊ค เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการใช้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีเนื้อหาที่ถูกต้องและครบถ้วน ชัดเจน มีความเข้าใจง่าย และสามารถเชื่อม
โยงกับแผนที่ จะเป็นการชักจูงใจนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นท

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย