ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

Main Article Content

มาติกา สามลปาน
พัชราวดี ศรีบุญเรือง
สาวิตรี รังสิภัทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 2) ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 3)ปัจจัย
การเปิดรับข่าวสาร 4) เทคนิคการปลูกส้มโอ 5) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ 6) ความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยการเปิดรับข่าวสาร กับความคิดเห็นของเกษตรกร
ที่มีต่อการปลูกส้มโอของเกษตรกรตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 120 ราย สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าไคสแควร์
ผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุเฉลี่ย 56.76 ปี สถานภาพสมรส สำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า ประสบการณ์ในการปลูกส้มโอเฉลี่ย 19.02 ปี มีพื้นที่ปลูกส้มโอเฉลี่ย 5.44 ไร่ มีจำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย 1,315 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีรายได้จากการปลูกส้มโอเฉลี่ย 38,141.22 บาท/ไร่/ปี มีรายจ่ายจากการปลูกส้ม
โอพันธุ์ขาวใหญ่เฉลี่ย 5,460.41 บาท/ไร่/ปี จำนวนแรงงาน 1-2 คน (ร้อยละ 68.3) เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับส้มโอจากสื่อบุคคลมากที่สุด (ร้อยละ 74.2) เทคนิคการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ไม่เคยใส่เกลือ (ร้อยละ 69.2)
การโกยเลน (ร้อยละ 80 ) โกยเลน 2 ปีครั้ง การตัดแต่งกิ่ง (ร้อยละ 64.2) ตัดแต่งกิ่ง 1-5 ครั้ง/ปี การปลูกพืชแซม
(ร้อยละ 68.3) ปลูกกล้วยเป็นพืชแซมและมีความคิดเห็นต่อการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา จำนวนผลผลิตส้มโอ รายได้จากการปลูกส้มโอ รายจ่าย
จากการปลูกส้มโอ สื่อบุคคล สื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย