เผยแพร่แล้ว: 2018-12-10

ผลของไคโตซานต่อผลผลิตของข้าวที่ได้รับอุณหภูมิสูงในช่วง ระยะการเจริญเติบโตต่างๆกัน

สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์, ละอองศรี ศิริเกษร, กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

73-84

คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ

อรนุช สีหามาลา, หนูเดือน สาระบุตร, พรประภา ชุนถนอม, ศุภชัย ภูลายดอก

98-105

การชักนำให้เกิดยอดจากชิ้นส่วนข้อของสักในสภาพหลอดทดลอง

เสริมศิริ จันทร์เปรม, เยาวพรรณ สนธิกุล, ประกาย อ่อนวิมล, สนธิชัย จันทร์เปรม

126-134