ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตกาแฟโรบัสต้าของเกษตรกร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Main Article Content

นวรัตน์ โพธิ์คีรี
สาวิตรี รังสิภัทร์
พัชราวดี ศรีบุญเรือง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเศรษฐกิจ ความรู้เทคโนโลยีการผลิตกาแฟโร
บัสต้า และการเปิดรับข่าวสารกาแฟโรบัสต้า 2) การผลิตกาแฟโรบัสต้า และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยเศรษฐกิจ ความรู้เทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้า และการเปิดรับข่าวสารกาแฟโรบัสต้า ต่อการผลิตกาแฟโร
บัสต้าของเกษตรกรตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเกษตรกรจำนวน 312 คน
สถิติที่วิเคราะห์คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 47.38 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า สมาชิกในครัว
เรือนเฉลี่ย 3.66 คน ประสบการณ์ปลูกกาแฟโรบัสต้าเฉลี่ย 20.74 ปี ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มกาแฟโรบัสต้า พื้นที่ปลูกกาแฟ
โรบัสต้าเฉลี่ย 14.41 ไร่ รายได้จากการผลิตกาแฟโรบัสต้าเฉลี่ย 15,276.66 บาท/ไร่/ปี รายจ่ายจากการผลิตกาแฟโร
บัสต้าเฉลี่ย 4,721.61 บาท/ไร่/ปี แรงงานปลูกกาแฟโรบัสต้าเฉลี่ย 4.55 คน ใช้เงินทุนส่วนตัวปลูกกาแฟโรบัสต้า จำหน่าย
กาแฟโรบัสต้าให้พ่อค้าคนกลาง ความรู้เทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก การเปิดรับข่าวสาร
กาแฟโรบัสต้าจากเพื่อนเกษตรกร โทรทัศน์ การจัดประชุม และการผลิตกาแฟโรบัสต้าโดยรวมปฏิบัติตามคำแนะนำ
บางส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษา สมาชิกในครัวเรือน ประสบการณ์ปลูก
กาแฟโรบัสต้า การเป็นสมาชิกกลุ่มกาแฟโรบัสต้า รายได้จากการผลิตกาแฟโรบัสต้า แรงงานปลูกกาแฟโรบัสต้า เงิน
ทุนปลูกกาแฟโรบัสต้า ความรู้เทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้า การเปิดรับข่าวสารกาแฟโรบัสต้าจากสื่อบุคคล
สื่อมวลชน และสื่อกิจกรรม มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตกาแฟโรบัสต้าที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย