ผลของไคโตซานต่อผลผลิตของข้าวที่ได้รับอุณหภูมิสูงในช่วง ระยะการเจริญเติบโตต่างๆกัน

Main Article Content

สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
ละอองศรี ศิริเกษร
กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

บทคัดย่อ

ไคโตซาน (chitosan) คือ สารชีวภาพ ที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตพืช และยังสามารถ
ชักนำให้พืชเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อประสบกับสภาพวิกฤติการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของการ
ฉีดพ่นไคโตซานต่อศักยภาพการให้ผลผลิต ของข้าวที่ได้รับผลกะทบจากอุณหภูมิสูงที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆกัน
โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot in randomized complete block design ทำ 4 ซ้ำโดยที่ ปัจจัยหลักคือ
ระยะการเจริญเติบโตของข้าวที่ได้รับอุณหภูมิสูงในโรงเรือน(สูงกว่าอุณหภูมิภายนอกประมาณ 3-8 องศา)4 ระยะคือ
ระยะต้นกล้า ระยะแตกกอ ระยะสร้างรวงอ่อน และ ได้รับอุณหภูมิปกติ (ควบคุม) ปัจจัยรองคือ การฉีดพ่นไคโตซาน
80 มิลลิกรัมต่อลิตรและ ไม่ฉีดพ่นไคโตซาน ทำการทดลองที่โรงเรือนทดลองของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม 2559 ผลการทดลองพบว่าข้าวที่ได้รับ
อุณภูมิสูงที่ระยะแตกกอ ให้จำนวนกอต่อต้นสูงและเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบต่ำกว่าระยะการเจริญเติบโตอื่นๆและพบว่า
การใช้ไคโตซานมีส่วนช่วยให้ความเขียวของใบข้าวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระยะการเจริญ
เติบโตของข้าวกับการใช้ไคโตซาน โดยพบว่าการฉีดพ่นไคโตซานให้กับข้าวที่ได้รับอุณหภูมิสูงที่ระยะแตกกอทำ
ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีสูงขณะที่เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบต่ำในขณะที่ข้าวที่ได้รับอุณหภูมิสูงที่ระยะสร้างรวงอ่อน
และไม่มีการฉีดพ่นไคโตซานให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีต่ำสุดแต่เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบสูงสุด จากผลการทดลองนี้
สรุปได้ว่า การฉีดพ่นไคโตซานมีแนวโน้มช่วยให้ต้นข้าวที่ได้รับอุณหภูมิสูงมีการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแตกกอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย