กลไกที่หลากหลายของแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ใหม่จากดินบริเวณรากข้าวต่อการส่ง เสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว

Main Article Content

อนุสรา จันทร์แสง
สุพจน์ กาเซ็ม

บทคัดย่อ

Bacillus cereus N55314and Serratia sp. N43203 were isolated and screened from rice rhizosphere
soil samples in Pathumthani, Supanburi and Ayuthaya. Two isolates showed the highest efficiency to
suppressed of bacterial blight (BB) of rice caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), and it also
showed enhanced plant growth. The main mechanisms of these two isolates were controlled BB by
secondary metabolites production. Moreover, they grew well on N-free medium, solubilized phosphate on
pikovskaya medium. Furthermore, enhanced seed germination and rice seedling growth could be observed.
The level of auxin production by each isolate was related to plant growth and accumulation of auxin in
plant tissue. B. cereus N55314 and Serratia sp. N43203 showed the high effectiveness regarding the
protection and reduction of BB disease incidence under greenhouse conditions with percentage of 67.47
and 46.73% respectively, when compared with copper hydroxide treatment which reduced BB disease
incidence only 8.74% The obtained results can be used for further formula development to control
bacterial blight of rice

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย