คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ

Main Article Content

อรนุช สีหามาลา
หนูเดือน สาระบุตร
พรประภา ชุนถนอม
ศุภชัย ภูลายดอก

บทคัดย่อ

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของแมลงที่บริโภคได้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ แมลงสะดิ้ง จิ้งหรีด แมลงกินูน
แมลงตับเต่า แมลงกระชอน แม่เป้ง แมลงดานา มดแดง แมลงแคง และดักแด้ไหม พบว่าแมลงสะดิ้งมีปริมาณโปรตีน
สูงที่สุดคือมีค่าเท่ากับร้อยละ 59.7 โดยน้ำหนักแห้ง ส่วนดักแด้ไหมมีปริมาณโปรตีนต่ำที่สุดคือมีค่าเท่ากับร้อยละ 38.9
โดยน้ำหนักแห้ง (P<0.05) สำหรับปริมาณไขมันของแมลงพบว่ามีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 6.4-29.6 โดยน้ำหนักแห้ง
แมลงทุกชนิดพบว่ามีกรดไขมันที่จำเป็น (linoleic acid และ α-linolenic acid) โดยกรดไขมัน linoleic acid และ
α-linolenic acid มีค่าอยู่ระหว่าง 88.63-1970.29 และ 42.01-1537.99 มิลลิกรัม/ 100 กรัมของตัวอย่างตามลำดับ
พบว่าแมลงตับเต่ามีปริมาณกรดไขมัน Linoleic acid สูงที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 1970.29 มิลลิกรัม/ 100 กรัมของตัวอย่าง
ส่วนจิ้งหรีดมีปริมาณกรดไขมัน α-linolenic acid สูงที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 1537.99 มิลลิกรัม/ 100 กรัมของตัวอย่าง
(P<0.05) จากผลการศึกษาแสดงว่าแมลงเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีนและกรดไขมันที่จำเป็น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย