ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชแบบไฮโดรโพรนิกส์และปุ๋ยละลายน้ำต่อ การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ในสวนแนวตั้ง

Main Article Content

ศรายุทธ ผลโพธิ์
อิทธิสุนทร นันทกิจ
กัญจนา แซ่เตียว

บทคัดย่อ

         งานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบสารละลายธาตุอาหารพืชทั้ง 2 ชนิด ได้แก่สารละลายธาตุอาหารพืชแบบไฮโดรโพ
รนิกส์ และ แบบปุ๋ยเม็ดละลายน้ำสูตรเสมอ (16-16-16) ในระบบสวนแนวตั้ง (vertical garden) แบบผนังผ้าและเพื่อ
คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการนำมาจัดสวนแนวตั้งในสภาพแสงแบบร่มรำไรการทดลองมี 2 ทรีตเมนต์แต่ละทรีต
เมนต์ประกอบด้วย พืชทดลอง 20 ชนิดๆละ 8 ต้น รวมเป็นจำนวน 160 ต้นต่อทรีตเมนต์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี T-test
โดยปลูกพืชทดลองทั้ง 20 ในระบบสารละลายธาตุอาหารพืชแบบไฮโดรโพรนิกส์ และสารละลายธาตุอาหารพืชแบบ
ปุ๋ยเม็ดละลายน้ำ ที่ระดับความเข้มข้น 0.8 µS/cm พบว่า สารละลายธาตุอาหารพืชแบบปุ๋ยละลายน้ำมีข้อดีสำหรับ
งานภูมิทัศน์ระบบสวนแนวตั้ง ในสภาพพื้นที่ร่มรำไร มากกว่าสารละลายธาตุอาหารพืชแบบไฮโดรโพรนิกส์ เนื่องจาก
สารละลายธาตุอาหารทั้ง 2 แบบ มีการเจริญเติบโตของพืชที่ใกล้เคียงกัน แต่สารละลายธาตุอาหารพืชแบบปุ๋ยละลาย
น้ำมีราคาถูก หาซื้อได้ง่ายมีวิธีการนำมาใช้ และเก็บรักษาได้ไม่ยุ่งยากในการนำมาใช้งานจริงการคัดเลือกพันธุ์ไม้ควร
จะคำนึกถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพันธุ์ไม้ข้างเคียงเพื่อป้องกันการถูกปกคลุม
จากการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ทั้ง 20 ชนิด พบว่าพันธุ์ไม้ 2 ชนิดการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ซุ้มกระต่ายเขียว (Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd.) และเฟิร์นใบมะขาม
(Nephrolepsis cordifolia (L.) Presl) และเหมาะสมนำมาใช้จัดสวนแนวตั้ง พันธุ์ไม้ 14 ชนิด มีการเจริญเติบโตไม่
แตกต่างกันทางสถิติ สามารถนำมาใช้จัดสวนแนวตั้งได้ 10 ชนิดได้แก่ 1) พลูฉลุ (Monstera oblique (Miq.)Walp
‘Expilata’) 2) พลูบราซิล (Philodendron scandens Mediopictum) 3) เพชรชมพู (Syngonium podophyllum)
4) ฟิโลเทา (Philodendron hastatum K.Koch & Sellow) 5) หัวใจแนบ (Scindapsus pictushassk. ‘Argyraeus’)
6) ปีกแมลงสาบ (Pellionia repens (Lour.) Merrill 7) ริบซาลิสสายทับทิม (Pseudorhipsalis ramulosa
(Salm-Dyck)Barthlott) 8) กนกลายไทย (Cercestis mirabilis (N.E. Br.) Bogner) 9) ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง“ทางช้างเผือก”
(Dracaena surculosa Lindl.cv. Friedmannii) และ 10) เศรษฐีไซ่ง่อน (Ophiopogon jaburan(Kunth.)
พันธุ์ไม้ 4 ชนิดที่ไม่เหมาะสมนำมาใช้จัดสวนแนวตั้ง ได้แก่ 1) กนกนารี (Selaginella spp.) 2) คุ้มลาภ
(Geogenanthus undatus) 3) เฟิร์นบอสตัน (Nephrolepsis exaltata ‘Bostoniensis Compacta’) และ 4) หนวด
ปลาดุก (Ophiopogon japonicas (L.f.) Ker-Gawl. cv. Nanus) เนื่องจากมีการเจริญเติบโตในระดับที่ต่ำ พันธุ์ไม้ 4
ชนิด ได้แก่ 1) บีโกเนียคลีโอพัตรา (Begonia cv. Cleopatra) 2) ลิปสติกแดง (Aeschynanthus radicans Jack.)
3) ฟิโลใบหัวใจ (Philodendron grazielae Bunting) และ 4) หลิวใบ (Phyllanthus myrtifolius Moon.) ไม่สามารถ
เก็บข้อมูลได้เนื่องจากถูกพืชข้างเคียงปกคลุม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย