เผยแพร่แล้ว: 2017-09-29

ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากผลพลอยได้โรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี้เถ้าลอย ต่อสมบัติดิน ผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1

ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ศุภชัย อำคา, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, พงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย

19-28

การเสริมสารสกัดจากใบชะครามในอาหารปลากะพงขาว

อภิชาติ ภาวนา, สมชาย หวังวิบูลย์กิจ, นงนุช เลาหะวิสุทธิ์

42-48

การใช้น้ำเสียชุมชนเพื่อการเพาะปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข 31 (ปทุมธานี 80)

ณัฐสิมา โทขันธ์, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, อัจฉราพร สมภาร

58-68

การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการวิชาการ ของเกษตรกรจังหวัดพะเยา

พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, สมชาติ ธนะ, ศักดิ์ชัย เครือสาร, สุรีย์พร แสงวงศ์, โชค โสรัจกุล

69-78

การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศรัญญา ศรีสุข, สาวิตรี รังสิภัทร์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง

108-116

การถ่ายยีนรายงานผล gus และ mgfp เข้าสู่เนื้อเยื่อสัก โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม

ประกาย อ่อนวิมล, เยาวพรรณ สนธิกุล, สนธิชัย จันทร์เปรม, เสริมศิริ จันทร์เปรม

145-154