ผลของสารสกัดจากใบชะครามในอาหารต่อการเติบโตและต้านทานเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในการอนุบาลกุ้งขาวแวนาไม

Main Article Content

อภิชาติ ภาวนา
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
สมชาย หวังวิบูลย์กิจ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่เหมาะสมต่อปริมาณสารต้านทานอนุมูลอิสระ
ในใบชะคราม และการเสริมสารสกัดจากใบชะครามในอาหารต่อการเติบโตและต้านทานเชื้อ V. parahaemolyticus
ในลูกกุ้งขาวแวนาไม โดยใช้อาหารที่ผสมสารสกัดจากใบชะครามที่ 0, 25, 50 และ 75 ก./กก.อาหาร เป็นเวลา 15 วัน
หลงั จากนั้นนำลูกกุ้งทดสอบการต้านทานเชื้อ V. parahaemolyticus ด้วยการแช่ในเชื้อทีมีความเข้มข้น 108 CFU/mL
ผลการทดลองพบว่า ใบชะครามที่สกัดด้วยน้ำกลั่นมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมากที่สุด เท่ากับ 8.41±0.02
μg GAE/g รองลงมาเป็น เอทานอลและปีโตรเลียมอีเทอร์ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
และพบปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ในใบชะครามที่สกัดด้วยปีโตรเลียมอีเทอร์ มีปริมาณสูงสุด เท่ากับ
47.98±0.12 μg QE/g รองลงมาเป็น เอทานอลและน้ำกลั่น เท่ากับ 42.89±0.11 และ 5.60±0.04 μg QE/g ตามลำดับ
โดยมีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนอัตรารอดของก้งุ ขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัด
จากใบชะครามสูตรต่าง ๆ ไมมี่ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่ก้งุขาวที่กินอาหารผสมสารสกัดจากใบชะคราม
50 ก./กก. อาหาร มีการเติบโตและอัตรารอดที่ 4 วัน หลังจากการแช่เชื้อ V. parahaemolyticus ดีที่สุด (P<0.05)
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเสริมสารสกัดจากใบชะครามในอาหาร 50 ก./กก.อาหาร ส่งเสริมให้มีการเติบโต
และสามารถต้านทานเชื้อ V. parahaemolyticus ได้ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย